Etusivu » Projektit

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektit

Voit tutustua raken­ta­miseen liittyviin tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teihin sekä niiden tulos­ai­neis­toihin alla:

PuuHyvä — Puu- ja hybri­di­ra­ken­teisten välipoh­ja­tuot­teiden raken­nusa­kus­tiikka, värähtely ja
elinkaaren päästöt

Puu-TKI ‑kehit­tämis- ja inves­toin­ti­hanke

Digital DECATHLON — Digital Design Colla­bo­ration in higher education

Sustai­nable Building Solutions

Raken­ta­misen vihreä siirtymä

Tuotan­to­poh­jai­sesta osaamis­pe­rus­taiseen puura­ken­ta­misen ekosys­teemiin

Digital Twin – Kiinteistö- ja talotek­niikan kestävät palvelut ja osaaminen

Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen

Puura­ken­ta­minen — vähähii­liset raken­ta­misen ratkaisut

BioPart­nerit — kehit­tämis- ja inves­toin­ti­hanke

Promoting Cross-Border Wood Construction Business

Joensuu Light House – tutkimus- ja kehitys­toi­men­piteet

Kohti vähähii­listä raken­ta­mista — Joensuu Wood City

Teollisen raken­ta­misen ratkaisut — arvoket­ju­mal­lista liike­toi­mintaa

Raken­ta­misen digita­li­saatio

Wood Innovation Network — Itäsuo­ma­laisten puualan yritysten ja
innovaa­tio­ver­koston uudis­ta­minen

Bino — Puura­ken­ta­misen osaamisen siirto

Bino — Resurs­si­te­hokkaat ja älykkäät asumisen ratkaisut ‑inves­toinnit