Etusivu » Labora­toriot

Labora­to­rio­ym­pä­ristöt

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on käytössään monipuo­liset labora­to­rio­ym­pä­ristöt, jotka mahdol­lis­tavat raken­ta­miseen, raken­ta­misen tuotteiden tuote­ke­hi­tykseen ja talotek­niikan järjes­telmiin liittyvän mittaus- ja testaus­toi­minnan. Labora­to­rio­ym­pä­ristöjä hyödyn­netään opetuksessa‑, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nassa sekä palve­lu­toi­min­nassa.

Tutustua labora­to­rio­ym­pä­ris­töihin virtu­aa­li­sesti

Rakennus- ja talotek­niikan tutki­mus­pal­velut

Teemme tilaus­työnä raken­nus­fy­si­kaa­lisia mittauksia ja lujuus­tek­nisiä testauksia yrityk­sille ja yhtei­söille.

Tutustu palve­luihin

Biopart­nerit

Itä-Suomen Yliopisto, Luonnon­va­ra­keskus ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu muodos­tavat yhdessä puu- ja biota­lousalan yritysten tuote­ke­hi­tys­kump­panin, Biopart­nerit. Biopart­ne­reiden toiminta keskittyy puu- ja kuitu­poh­jaisiin materi­aalien ja tuotteiden tuote­ke­hi­tyksen alkupäähän , jolloin tarvitaan nopeita kokeiluja ja testaa­mista. 

Tutustu tarkemmin Biopart­ne­reiden toimintaan ja laite­kantaan