BiNo – Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaiheet 1-2

 

BiNo – Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaihe 1

Projektin kesto: 01.11.2015 – 31.8.2015
 (päättynyt)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, Ohjelmakausi 2007-2013

BiNo – Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaihe 2
Projektin kesto: 01.8.2015 – 31.12.2016
 (päättynyt)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, Ohjelmakausi 2014-2020
Pohjois-Karjalassa ja erityisesti Joensuun seudulla on tehty laajaa tutkimus- ja kehitystyötä puurakentamisen ja laajemminkin biopohjaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, joka on keskeinen kehittämisen kohde myös tulevaisuudessa. Luontevana jatkumona Joensuu on valittu Innovatiiviset kaupungit – INKA -ohjelman veturikaupungiksi Biotalouden osalta. Biotalouden INKA -ohjelman tavoitteena on tukea uusien demonstraatioalustojen syntymistä ja sitä kautta kehittää korkeaan osaamiseen perustuvia kestäviä ratkaisuja globaaleille markkinoille. Karelia-amk on valinnut strategisiksi painoaloikseen tekniikan osalta puurakentamisen tarkkuustekniikan sekä uusiutuvan energian. Samaan aikaan Karelia-amk on saanut talotekniikan koulutusvastuun 2014. Talotekniikan, kone- ja tuotantotekniikan sekä eri materiaaleihin liittyvän osaamisen yhdistäminen painoalojen kokonaisuuteen avaa maakunnassamme täysin uusia mahdollisuuksia tavoiteltaessa materiaali- ja energiatehokkuutta uusien rakentamisen ratkaisujen osalta.

Näissä kahdessa hankkeessa (vaiheet 1-2) tehtävien investointien avulla rakennetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tiloihin uudenlainen tutkimus- ja demonstraatioympäristö DYNAMO. Investointihankkeiden avulla varustetaan puurakentamisen laboratorioympäristö, joka tukee puurakentamiseen liittyvää kehitys- ja testaustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on tehtävien investointien avulla edelleen kehitetään jo olemassa olevia talo- ja materiaalitekniikan laboratorioita.

Hankkeiden investoinnit pitävät sisällään kolme eri investointikokonaisuutta; puurakentaminen, talotekniikka ja materiaalitekniikka. Puurakentamisen laboratorioympäristön ydin on puurakentamisen ratkaisujen kehittäminen rakennusfysikaalisesta ja -teknisestä näkökulmasta. Laboratorioympäristö koostuu puulle tarkoitetuista työstö- ja testauslaitteista sekä simulointiohjelmistoista. Materiaalitekniikan laboratorio mahdollistaa rakentamisessa käytettävien materiaalien testauksen ja materiaalikehityksen (puu ja muut luonnonkuidut, metallit, polymeerit, keraamit). Materiaalitekniikan laboratorio mahdollistaa myös rakentamisessa käytettävien biopohjaisten komposiittimateriaalien kehitystyön.

Tutkimus- ja demonstraatioympäristö DYNAMO:n toiminnan keskiössä on erityisesti uusien resurssiviisaiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen. Investointien tuomien toimintaedellytyksien kautta tuetaan erityisesti puutuotealan, rakentamisen, talotekniikan ja materiaalitekniikan yritysten kehittymistä. Ympäristön avulla lisätään edellä mainittujen toimialojen yritysten yhteistyömahdollisuuksia Karelia-amk:n sekä sen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti tuotekehityksen alueella.

 

Yhteyshenkilö:

Matveinen Mikko
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi