Etusivu » Puura­ken­ta­minen

Puura­ken­ta­minen

Puura­ken­ta­minen on nouseva trendi Suomessa ja Euroo­passa. Syinä tähän ovat uusiu­tuvan materi­aalin tuomat ympäris­tö­hyödyt sekä puura­ken­ta­misen järjes­telmien tuomat kilpai­luedut, kuten kuiva­ketjun hallinta, korkea esival­mis­tusaste sekä raken­ta­misen nopeus.

Puusta on perin­tei­sesti raken­nettu pientaloja, päivä­koteja ja kouluja. Suurin osa nykyi­sistä pienta­loista tehdään puura­ken­teisina ja niiden raken­ta­mi­sessa puun osuus onkin noin 90 prosenttia. Uusista kerros­ta­loista noin 5–6 prosenttia on tehty puusta. Julki­sessa raken­ta­mi­sessa kuten esimer­kiksi kouluissa puun osuus on tällä hetkellä noin 15–20 prosenttia.

Puura­ken­ta­minen tarjoaa myös useita mahdol­li­suuksia nostaa puuraaka-aineen jalos­tusarvoa ja luoda uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia. Puura­ken­ta­minen liittyy kiinteästi biota­louteen, jossa pyritään uusiu­tuvien luonnon­va­rojen tehok­kaaseen käyttöön.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toteuttaa sovel­tavaa tutki­musta ja tarjoaa koulu­tus­pal­ve­luita puura­ken­ta­misen teemassa osana raken­nus­tek­niikan koulu­tus­vas­tuu­alueen toimintaa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun puura­ken­ta­misen osaamisen ydin on raken­nus­tek­niikan ja raken­nus­fy­siikan sovel­ta­mista puura­ken­ta­mi­sessa käytet­tyihin ratkai­suihin. Tämän lisäksi puuma­te­ri­aaliin liittyvä osaaminen täydentää ydinosaa­misia.

Puutut­ki­muksen ja puura­ken­ta­misen edellä­kävijä

Joensuun seutu tarjoaa kansal­li­sesti vertaansa vailla olevan ympäristön puura­ken­ta­mi­selle. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu lisäksi samassa kaupun­gissa toimii Itä-Suomen yliopiston Metsä­tie­teiden osasto ja Luonnon­va­ra­keskus. Puuosaa­mi­semme on kysyttyä valta­kun­nal­li­sesti ja jopa kansain­vä­li­sesti. Pohjois-Karja­lassa päästään puusta pitkälle!

Katso myös:
Woodjoensuu.fi
Businessjoensuu/Forestjoensuu.fi