Rakentamisen vihreä siirtymä 

Projektin kesto: 1.8.2021 – 31.8.2023
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Projektia rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Tiivistelmä:

Rakennusten osuus on lähes 40% kokonaisenergian kulutuksesta. Rakentaminen, rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö aiheuttavat noin 36% kasvihuonepäästöistä. Suomessa oli vuonna 2018 yli 1.53 miljoonaa rakennusta, joiden kerrosala oli noin 488 miljoonaa neliömetriä. Olemassa olevasta rakennuskannasta puretaan vuosittain noin 1%. Jätettä syntyy noin puolitoista miljoonaa tonnia ilman maamassoja, joista pitäisi hyödyntää (kierrättää) 70% (ei energiajae). (Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035, osa I, RT 2020) Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon päästöt ovat noin 17,1 milj. tonnia (30% kaikista päästöistä). Rakentamisvaiheen päästöt ovat noin 4,1 milj. tonnia, joka on 7% Suomen vuosittaisesta hiilijalanjäljestä ja käyttövaiheen päästöt noin 13,0 milj. tonnia (76%). (Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035, osa II, RT 2020).  

Rakennusmateriaalien ja rakentamisen prosessien osuus rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä nykyisellään on noin puolet. Toinen puoli syntyy rakennusten käytönaikaisesta energian kulutuksesta. Rakentamisen päästöjen suhteellinen merkitys osana rakennusten elinkaaren päästöjä näyttää kasvavan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa erityisesti rakennusten energiatehokkuuden kehittyminen ja energian tuotannosta syntyvien päästöjen pieneneminen. Rakennustuoteteollisuuden (tuoteosatoimittajat) ja rakennusteollisuuden (rakennusliikkeet) näkökulmasta keskeisimmät keinot rakentamisen päästöjen pienentämiseksi ovat materiaalien kehittäminen vähäpäästöisemmäksi, materiaaleista syntyvän hukan vähentäminen, työmaatoimintojen ja sen logistiikan kehittäminen energian säästön suhteen.  

Rakentamisen vihreä siirtymä -hankkeen isona tavoitteena on tunnistaa rakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää niiden käyttöönottoa​. Osatavoitteena on vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaaliosaamista sekä käynnistää tarvittavia tuote- ja menetelmäkehitysprosesseja​. Lisäksi osatavoitteena on nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa​ erityisesti vähähiilisyyden näkökulmasta.  

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun, Rakennusteollisuus RT Itä-Suomen, Business Joensuun sekä alan yritysten yhteistyönä. Sen suunnittelussa on hyödynnetty Karelian nykyisten sekä jo päättyneiden rakentamisen alan hankkeiden kokemuksia ja kertynyttä osaamista. Hankkeen konkreettinen toiminta on jaettu neljään eri työpakettiin, joita ovat (1) Vähähiiliset prosessit, (2) Vähähiiliset materiaalit, tuotteet ja järjestelmät, (3) Digitaalinen työmaa ja (4) Osaamisen siirto, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet kuvataan case-kuvausten ja tutkimusten muotoon. Lisäksi kohderyhmille järjestetään työpajoja ja webinaareja osana osaamisen siirron toimenpiteitä. 

Hankkeen lopputulema rakentamisen alan yritykset saavat konkreettisia työkaluja oman toimintansa kehittämiseksi ja tehostamiseksi erityisesti päästöjen pienentämisen näkökulmasta. Samalla nostetaan näiden toimijoiden valmiuksia uusien vähähiilisen rakentamisen säädösten käyttöönottamiseksi ja toiminnan muuttumista kohti hiilineutraaliutta. Hankkeen avulla tuetaan alueellisia elinkeino-ohjelmia sekä toteutetaan maakunnallista ilmasto- ja energiaohjelmaa pyrkimyksenä rakentamisen päästöjen pienentäminen. 

Tulosaineisto:

Raportit

Betonirakenteisen asuinkerrostalon päästöt case-kohteessa – Elinkaaren ympäristövaikutusten (LCA) arviointiraportti

Pilari-palkkirunkoisen liikerakennuksen päästöt – Case-kohteen ja eri suunnitteluvaihtoehtojen elinkaaren ympäristövaikutusten (LCA) arviointiraportti

Opetusrakennusten peruskorjauksen ja laajennuksen päästöt : Kampusalueen rakennusten kehittämisen elinkaaren ympäristövaikutusten (LCA) arviointiraportti

Artikkelit

360-kuvauksen hyödyntämisen mahdollisuudet työmaatuotannossa

Vähähiilisen betonin päästövähennyspotentiaali kerrostalorakentamisessa

Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia rakentamiseen

Paikannusteknologiat ovat tulossa myos rakennustyomaille

Matkakuvaukset

Forum HolzBau International 2022 kokosi yhteen puurakentamisen asiantuntijat

BIMTag 2022 -seminaari ja rakennusalan kansainvälistä yhteistyötä Saksassa

New European Bauhaus – esteettisempiä ja kestävämpiä elinympäristöjä

Steel-Timber Hybrid Buildings -konferenssissa pureuduttiin korkeaan puurakentamiseen

Muut


Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi