Raken­ta­misen vihreä siirtymä 

Projektin kesto: 1.8.2021 — 31.8.2023
Rahoi­tus­oh­jelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Projektia rahoi­tetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteut­tamia toimia

Tiivis­telmä:

Raken­nusten osuus on lähes 40% kokonai­se­nergian kulutuk­sesta. Raken­ta­minen, raken­nusten lämmitys ja sähkön­käyttö aiheut­tavat noin 36% kasvi­huo­ne­pääs­töistä. Suomessa oli vuonna 2018 yli 1.53 miljoonaa raken­nusta, joiden kerrosala oli noin 488 miljoonaa neliö­metriä. Olemassa olevasta raken­nus­kan­nasta puretaan vuosittain noin 1%. Jätettä syntyy noin puoli­toista miljoonaa tonnia ilman maamassoja, joista pitäisi hyödyntää (kierrättää) 70% (ei energiajae). (Vähähii­linen raken­nus­teol­lisuus 2035, osa I, RT 2020) Raken­ta­misen ja kiinteis­töjen ylläpidon päästöt ovat noin 17,1 milj. tonnia (30% kaikista päästöistä). Raken­ta­mis­vaiheen päästöt ovat noin 4,1 milj. tonnia, joka on 7% Suomen vuosit­tai­sesta hiili­ja­lan­jäl­jestä ja käyttö­vaiheen päästöt noin 13,0 milj. tonnia (76%). (Vähähii­linen raken­nus­teol­lisuus 2035, osa II, RT 2020).  

Raken­nus­ma­te­ri­aalien ja raken­ta­misen prosessien osuus raken­nusten elinkaaren hiili­ja­lan­jäl­jestä nykyi­sellään on noin puolet. Toinen puoli syntyy raken­nusten käytön­ai­kai­sesta energian kulutuk­sesta. Raken­ta­misen päästöjen suhteel­linen merkitys osana raken­nusten elinkaaren päästöjä näyttää kasvavan tulevai­suu­dessa. Tähän vaikuttaa erityi­sesti raken­nusten energia­te­hok­kuuden kehit­ty­minen ja energian tuotan­nosta syntyvien päästöjen piene­ne­minen. Raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden (tuoteo­sa­toi­mit­tajat) ja raken­nus­teol­li­suuden (raken­nus­liikkeet) näkökul­masta keskei­simmät keinot raken­ta­misen päästöjen pienen­tä­mi­seksi ovat materi­aalien kehit­tä­minen vähäpääs­töi­sem­mäksi, materi­aa­leista syntyvän hukan vähen­tä­minen, työmaa­toi­min­tojen ja sen logis­tiikan kehit­tä­minen energian säästön suhteen.  

Raken­ta­misen vihreä siirtymä ‑hankkeen isona tavoit­teena on tunnistaa raken­ta­misen vähähii­lisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää niiden käyttöönottoa​. Osata­voit­teena on vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materi­aa­lio­saa­mista sekä käynnistää tarvit­tavia tuote- ja menetelmäkehitysprosesseja​. Lisäksi osata­voit­teena on nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen prosesseissa​ erityi­sesti vähähii­li­syyden näkökul­masta.  

Hanketta on valmis­teltu yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Raken­nus­teol­lisuus RT Itä-Suomen, Business Joensuun sekä alan yritysten yhteis­työnä. Sen suunnit­te­lussa on hyödyn­netty Karelian nykyisten sekä jo päätty­neiden raken­ta­misen alan hankkeiden kokemuksia ja kerty­nyttä osaamista. Hankkeen konkreet­tinen toiminta on jaettu neljään eri työpa­kettiin, joita ovat (1) Vähähii­liset prosessit, (2) Vähähii­liset materi­aalit, tuotteet ja järjes­telmät, (3) Digitaa­linen työmaa ja (4) Osaamisen siirto, viestintä ja sidos­ryh­mäyh­teistyö. Kaikki hankkeessa tehtävät toimen­piteet kuvataan case-kuvausten ja tutki­musten muotoon. Lisäksi kohde­ryh­mille järjes­tetään työpajoja ja webinaareja osana osaamisen siirron toimen­pi­teitä. 

Hankkeen loppu­tulema raken­ta­misen alan yritykset saavat konkreet­tisia työkaluja oman toimin­tansa kehit­tä­mi­seksi ja tehos­ta­mi­seksi erityi­sesti päästöjen pienen­tä­misen näkökul­masta. Samalla nostetaan näiden toimi­joiden valmiuksia uusien vähähii­lisen raken­ta­misen säädösten käyttöö­not­ta­mi­seksi ja toiminnan muuttu­mista kohti hiili­neut­raa­liutta. Hankkeen avulla tuetaan alueel­lisia elinkeino-ohjelmia sekä toteu­tetaan maakun­nal­lista ilmasto- ja energiaoh­jelmaa pyrki­myksenä raken­ta­misen päästöjen pienen­tä­minen. 

Tulos­ai­neisto:

GHG-Päästö­laskuri

Oppaat

Opas raken­nus­liik­keille GHG-proto­kollan mukaiseen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen laskentaan

Opas pienta­lo­ra­ken­ta­misen raken­ne­rat­kai­sujen ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista

Raken­nusalan tulevat ja kaavaillut lakimuu­tokset

Raportit

Betoni­run­koisten asuin­ker­ros­ta­lojen toteu­tus­ta­pojen vertailu: Elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Betoni­run­koisen päivä­ko­ti­ra­ken­nuksen ympäris­tö­vai­ku­tukset : Elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Myymä­lä­ra­ken­nuksen ympäris­tö­vai­ku­tukset : Elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Betoni­ra­ken­teisen asuin­ker­ros­talon päästöt case-kohteessa — Elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Pilari-palkki­run­koisen liike­ra­ken­nuksen päästöt — Case-kohteen ja eri suunnit­te­lu­vaih­toeh­tojen elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Opetus­ra­ken­nusten perus­kor­jauksen ja laajen­nuksen päästöt : Kampusa­lueen raken­nusten kehit­tä­misen elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten (LCA) arvioin­ti­ra­portti

Artik­kelit

Ympäris­tö­se­loste antaa verifioitua tietoa tuotteen ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista

Raken­nus­työ­maiden ilmas­to­vai­ku­tukset ja päästöjen arviointi Suomessa

Lisätty todel­lisuus raken­nus­työ­maalla

360-kuvauksen hyödyn­tä­misen mahdol­li­suudet työmaa­tuo­tan­nossa

Vähähii­lisen betonin päästö­vä­hen­nys­po­ten­tiaali kerros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sessa

Lisätty todel­lisuus tuo uusia mahdol­li­suuksia raken­ta­miseen

Paikan­nus­tek­no­logiat ovat tulossa myos raken­nus­ty­omaille

Matka­ku­vaukset

Forum HolzBau Inter­na­tional 2022 kokosi yhteen puura­ken­ta­misen asian­tun­tijat

BIMTag 2022 ‑seminaari ja raken­nusalan kansain­vä­listä yhteis­työtä Saksassa

New European Bauhaus – esteet­ti­sempiä ja kestä­vämpiä elinym­pä­ristöjä

Steel-Timber Hybrid Buildings ‑konfe­rens­sissa pureu­duttiin korkeaan puura­ken­ta­miseen

Muut

Tieto­mal­lin­nuksen ja LCA-laskennan integraation mahdol­li­suudet selvi­tystyö


Yhteys­henkilö:

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi