Etusivu » Tutkinnot

Tutkintoon johtava koulutus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa Tekniikan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon johtavaa koulu­tusta insinööri (AMK) raken­nus­tek­niikan ja talotek­niikan aloille.

Lisätietoja tutkintoon johta­vista koulu­tuk­sista:

Insinööri, raken­nus­tek­niikka
Insinööri, raken­nus­tek­niikka, monimuo­to­to­teutus
Insinööri, talotek­niikka

Raken­nus­tek­niikka

Raken­nus­tek­niikan opinnoissa perehdyt syväl­li­sesti talon­ra­ken­nus­tek­niikan eri osa-alueisiin. Suuntaudut opinnoissasi joko raken­ne­suun­nit­teluun tai raken­nus­tuo­tantoon. Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­teu­tuk­sessa paino­tetaan erityi­sesti puura­ken­ta­mista ja raken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tuksia. Opintojen aikana saat tämän hetken ajankoh­tai­simman tiedon puura­ken­ta­mi­sesta ja hiili­ta­se­las­ken­nasta. Raken­nus­tek­niikan koulu­tus­oh­jel­malla on myös laaja euroop­pa­lainen yhteis­työ­ver­kosto raken­nusalan yritysten ja korkea­kou­lujen kanssa, mikä mahdol­listaa opiskelun ja työhar­joit­telun myös ulkomailla.

Talotek­niikka

Talotek­niikan opinnoissa opit suunnit­te­lemaan ja toteut­tamaan energia­te­hok­kaita talotek­niikan järjes­telmiä. Tutkin­nossa suuntau­dutaan talotek­niikkaan ja pereh­dytään sähkö- ja lvi-alaan, joiden suunnit­teluun ja toteu­tukseen talotek­niikan koulutus ja alan työko­kemus antavat sinulle aukto­ri­soidun pätevyyden. Opintojesi päätyttyä hallitset talotek­nisten järjes­telmien kokonai­suuden, sähkö­tur­val­li­suuteen vaikut­tavat tekijät sekä tunnet raken­nus­tuo­tannon prosessit.