Etusivu » Tutkimus » Julkaisut

Julkaisut

Julki­sissa tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teissa tuotet­tuihin julkai­suihin pääset tutus­tumaan alla:

Asian­tun­ti­ja­sel­vi­tykset

Yritysten ja yhtei­söjen kehit­tä­mistä varten tehdään teknis-talou­del­lisia selvi­tyksiä.

Esimerkkejä tehdyistä selvi­tyk­sistä:

Opinnäy­tetyöt

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tehdyt raken­nus­tek­niikan opinnäy­tetyöt löytyvät Theseuk­sesta.

Alla esimerkkejä raken­ta­miseen liitty­vistä töistä: