Etusivu » Ympäris­tö­vai­ku­tukset

Ympäris­tö­vai­ku­tukset

Euroopan tasolla raken­ta­minen kuluttaa kaikista luonnon­va­roista jopa 50% painon mukaan mitattuna. Raken­nukset kulut­tavat n. 40% energiasta ja tuottavat 36% hiili­diok­si­di­pääs­töistä. Lisäksi raken­ta­misen jätteet ja raken­nusten purku­jätteet tuottavat 25–30% kaikista jätteistä. Raken­nus­ma­te­ri­aalien osuus raken­nusten elinkaaren hiili­ja­lan­jäl­jestä on jo nykyi­sellään merkittävä, ja se kasvaa entisestään raken­nusten energia­te­hok­kuuden paran­tuessa ja energia­jär­jes­telmän kehit­tyessä.

Raken­nusten päästöjä voidaan tarkas­tella elinkaa­riar­vioinnin avulla. Elinkaa­riar­viointi käsit­telee raken­nusten osalta ympäris­tö­nä­kö­kohtia ja raken­nuksen aiheut­tamia ympäris­tö­vai­ku­tuksia koko sen elinkaaren ajan. Tällöin voidaan puhua raken­nuksen osalta ”kehdosta hautaan” tarkas­te­lusta, jossa otetaan huomioon tuotteiden valmistus, käyttö, käytöstä poisto, kierrätys ja aiheu­tuvat jätteet.

Raken­nusten elinkaaren hiili­ja­lan­jäljen kannalta merkit­tä­vimmät vaiheet ovat raken­nus­ma­te­ri­aalien valmis­tuksen päästöt ja käytön­ai­kainen energian­ku­lutus. Eri lasken­ta­me­ne­telmien rajaukset ja säännöt kuitenkin vaikut­tavat siihen, miten elinkaaren vaiheet painot­tuvat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toteuttaa sovel­tavaa tutki­musta ja koulu­tus­pal­ve­luita raken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tukset teemassa osana rakennus- ja talotek­niikan koulu­tus­vas­tuu­alueiden toimintaa.

Tutustu myös Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen tieto­pankkiin