Teollisen rakentamisen ratkaisut – arvoketjumallista liiketoimintaa


Projektin kesto: 01.1.2017 – 31.12.2018 (päättynyt)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä: 

Rakentamisen alalla on käynnissä rakennemuutos. Alan rakennemuutoksen ajureina ovat kustannuskilpailukyky avoimilla markkinoilla, resurssi- ja materiaalitehokkuus, työvoiman saatavuus väestön ikärakenteen muuttuessa, rakentamisen laatu, toimitusajat ja digitalisaatio. Lisäksi rakennuttajien vaatimukset, kuten uudet omistajuus mallit, elinkaariajattelu ja rakentamisen kuivaketjun hallinta vaativat uusia toimintamalleja. Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat sen, että työmaalla rakentamista halutaan vähentää ja lisäämällä esivalmistusastetta tehtaissa (ns. teollinen rakentaminen).

Pohjois-Karjalassa on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä puurakentamisen kehittämiseksi maakunnan alueella. Viimeisinä vuosina kehityspanoksia on suunnattu erityisesti puukerrostalorakentamiseen ja siihen liittyvän rakennuttamis- ja suunnitteluosaamiseen. Toiminnan ansiosta maakunnan ensimmäisen yli kaksikerroksisen puukerrostalokohteen toteutus on käynnistynyt ja uusia kohteita on suunnitteluvaiheessa. Luonteva jatkumo tälle kehitystyölle on puurakentamisen arvoketjujen kehittäminen maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää puurakentamisen arvoketjuja Pohjois-Karjalassa. Rakentamisen arvoketjumallilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa tuoteosatoimittajat, suunnittelijat ja rakennusliikkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään tarjoten kokonaisratkaisuja markkinoille. Tämän lisäksi tavoitteena on synnyttää uusia tuotekonsepteja erityisesti teollisen rakentamisen ratkaisuiksi. Lisäksi hanke tuottaa avointa tietoa rakenteilla olevien puurakentamisen kohteiden toteutuksesta. Konkreettinen kehitystoiminta liittyy uusien tuote- ja palveluratkaisujen sekä niihin liittyvän suunnittelun ja tuotannon kehittämiseen. Toiminnan keskiössä on uusien puurakentamisen kohteiden aktivointi sekä suunnitteilla olevien kohteiden rakennuttamis- ja suunnitteluprosesseissa avustaminen. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan syntyvien arvoketjujen toiminnan pilotointi.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyy puurakentamisen arvoketjuja, jotka koostuvat tuoteosatoimittajista, suunnittelutoimistoista ja rakennusliikkeistä. Arvoketjujen toiminnan tuloksena syntyy uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuote- ja palveluratkaisuja asunto-, koulu- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Lisäksi tuotetaan avointa ja puolueetonta tietoa yritysten käyttöön liittyen suuren mittakaavan puurakentamisen kohteiden toteutukseen ja ylläpitoon liittyen.

Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet tähtäävät maakunnallisen elinkeinopohjan laajentamiseen ja aluetalouden kehittymiseen. Pitkällä aikavälillä hanke edistää yhteiskunnan muuttumista entistä vähähiilisemmäksi, sillä puupohjaisten tuotteiden käyttö on yksi merkittävimmistä tavoista sitoa hiiltä sekä käyttää materiaalia, joka on sitonut merkittävästi hiiltä kasvukautenaan.

 

Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi