Vähähiilinen ja energiatehokas korjausrakentaminen

Projektin kesto: 1.1.2021 – 31.5.2023
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä: 

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategian toimeenpano koskee 1,4 miljoonaa vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia. Korjausrakentamisen volyymi suomessa on noin puolet kaikesta rakentamisesta, joten rakentamisen päästöjen vähentämisessä sillä on merkittävä rooli. 

Hankkeen isona tavoitteena on tuottaa uuttaa tietoa ja menetelmiä vähäpäästöiseen sekä rakentamisen kiertotaloutta edistävään korjausrakentamiseen elinkaariarvioinnin avulla. Elinkaariarvioinnin (LCA) tavoitteena on tarkastella rakennusta kehdosta-kehtoon periaatteella: raaka-aineen valmistuksesta aina materiaalin purkuun sekä kierrätykseen/uusiokäyttöön. Korjausrakentamisen yhteydessä tämä tarkoittaa kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämistä, joilla saavutetaan energiansäästöä sekä mahdollisimman pienet päästöt (CO2e).  

Kehittämishanke toteutetaan rakennustekniikan sekä talotekniikan monialaisena yhteistyönä. Tällä tavoitteellaan kokonaistarkastelua parhaiden toteutusvaihtoehtojen löytämiseksi. Hankkeen konkreettinen toiminta on jaettu neljään eri työpakettiin: (TP1) Lähiökerrostalon energiasaneeraus, (TP2) Vanhan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos, (TP3) Korjausrakentaminen vs. vanhan purku ja uudiskohteen rakentaminen (TP4) Rakennusten muuntojoustavuus ja materiaalien kiertotalous ja (TP5) Osaamisen siirto ja viestintä. Kaikki hankkeessa tehtävät demonstraatiot kuvataan case-kuvausten muotoon. Lisäksi kohderyhmille järjestetään työpajoja, kohdevierailukäyntejä ja seminaareja osana osaamisen siirron toimenpiteitä. 

Hankkeen lopputulema rakentamisen alan yritykset ottavat käyttöönsä uusia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla rakennusten elinkaaren päästöjä (CO2e) voidaan pienentää. Samalla nostetaan näiden toimijoiden valmiuksia uusien vähähiilisen rakentamisen säädösten käyttöönottamiseksi. Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet tähtäävät maakunnallisen aluetalouden kehittymiseen ja rakentamisen alan yritysten kasvuun. Hankkeen tuloksena vahvistetaan edelleen maakuntallisten rakentamisen arvoverkostojen toimintaa ja rakentamisen alan toimijoiden kilpailukyvyn kehittymistä. Hankkeen avulla tuetaan alueellisia elinkeino-ohjelmia sekä toteutetaan maakunnallista ilmasto- ja energiaohjelmaa pyrkimyksenä rakentamisen päästöjen pienentäminen. 

Tulosaineisto:

Ympäristövaikutusten ja energiatehokkuuden arviointi korjausrakentamisen hankkeissa : Elinkaariarvioinnin (LCA), elinkaarikustannusten (LCC) ja energiasimuloinnin arviointiraportti

Rakenteiden ja materiaalien ehjänä purkaminen sekä uudelleenkäyttö

PULSSI-artikkeli: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi – lähtötietojen merkitys ja arviointiprosessin kehittäminen

Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi