Puurakentaminen – vähähiiliset rakentamisen ratkaisut


Hallinnoija: Karelia-ammattikorkeakoulu
Projektin kesto: 1.9.2019 – 31.1.2022
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä:

Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että puunkäyttö rakentamisessa tulee vahvasti takaisin kaupunkirakentamiseen vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden sekä korkean esivalmistusasteen vuoksi. Suomi on kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n kautta sitoutunut merkittäviin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. Tavoitteena Ympäristöministeriössä on, että 2025 mennessä kaikkien rakennushankkeiden on alitettava rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljelle asetetut raja-arvot. Valmistelussa olevat päästörajat rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljelle tulevat vaatimaan täysin uudenlaista ajattelumallia rakennusten suunnitteluun ja kannustamaan uusiutuvien materiaalien käyttöön rakentamisessa.

Hankkeen isona tavoitteena on edistää puun käyttöä rakentamisessa, mukaan lukien hybridirakentaminen, ja sen kautta pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Hankkeen tavoitteena on tukea syntyneiden maakunnallisten puurakentamisen arvoketjujen kilpailukyvyn kehittymistä uusien teknologioiden, digitaalisten työkalujen sekä uusien kumppanuuksien ja vientimahdollisuuksien avulla. Rakentamisen arvoketjuilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa tuoteosatoimittajat, suunnittelijat ja rakennusliikkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään tarjoten kokonaisratkaisuja markkinoille.

Hankkeen konkreettinen toiminta on jaettu kolmeen eri työpakettiin: (1) Puurakentamisen uudet sovellutukset, (2) Digitaaliset työkalut ja (3) Osaamisen näkyväksi tekeminen. Puurakentamisen uudet sovellutukset -työpaketissa keskitytään vaativiin puurakenteisiin, joita ovat puurakenteiden liitostekniikat, yksiaineiset puurakenteet ja puun käyttö infrarakentamisessa. Digitaaliset työkalut -työpaketissa tuetaan tietomallien ja tietomallinnukseen perustuvien uusien työkalujen käyttöönottoa rakentamisessa (virtuaalitodellisuus ja elinkaaren päästölaskenta). Osaamisen näkyväksi tekeminen -työpaketin toiminta keskittyy Pohjois-Karjalan maakunnan puumateriaaliin ja puurakentamiseen liittyvän osaamisen näkyväksi tekemiseen kansallisesti ja kansainvälisestikin sekä puun käytön edistämiseen rakentamisessa.

Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet tähtäävät maakunnallisen aluetalouden kehittymiseen ja yritysten kasvuun. Hankkeen tuloksena vahvistetaan edelleen maakuntaan syntyneiden puurakentamisen arvoverkostojen toimintaan ja kilpailukyvyn kehittymistä. Yhtenä hankkeen keskeisenä tuloksena Pohjois-Karjalan puurakentamiseen liittyvä osaaminen on tehty näkyväksi alan kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa ja verkostoissa. Pitkällä aikavälillä hanke edistää yhteiskunnan muuttumista entistä vähähiilisemmäksi, sillä puupohjaisten tuotteiden käyttö on yksi merkittävimmistä tavoista sitoa hiiltä sekä käyttää materiaalia, joka on sitonut merkittävästi hiiltä kasvukautenaan.

Yhteyshenkilö:
Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi

Tulosaineisto:

Julkaisut:

Yhteistyöllä ylihuomisen osaamista : Karelian tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia, 2021

Meteoriitti-talossa tutkittiin CLT-rakenteiden eristävyyttä ja pintakäsittelyä, 2021

Lighthouse Joensuu – kuinka puukerrostalon LVL-X-rakenteinen ulkoseinä toimii Suomen ilmasto-olosuhteissa?, 2021

Kohti hiilineutraalia rakentamista, 2021

Ääneneristävyys korkeassa puurakentamisessa – Lighthouse Joensuu, 2020

Puurakentaminen alueellisena vetovoimatekijänä, 2020

Virtuaalinen todellisuus osana rakennussuunnittelua, 2020

Selvitykset: