• ,

  Maksuton korjaus­ra­ken­ta­misen täyden­nys­kou­lutus käynnistyy

  Etusivu » Ajankohtaista

  Maksuton korjaus­ra­ken­ta­misen täyden­nys­kou­lutus käynnistyy Uudistuva raken­ta­misen lainsää­däntö, kuten vuoden 2025 alusta voimaan tulevat kansal­linen raken­ta­mislaki ja Uudis­tettu energia­te­hok­kuus­di­rek­tiivi (EPBD) asettavat uusia vaati­muksia korjaus­ra­ken­ta­mi­selle ja siihen liitty­välle osaamisen päivit­tä­mi­selle. (Lue lisää: Korjaus­ra­ken­ta­misen muuttuva lainsää­däntö — Karelia-ammat­ti­kor­keakoulu). Päästöjen hallinta sekä vähen­tä­minen tulee lähitu­le­vai­suu­dessa kiinteäksi osaksi myös korjaus­ra­ken­ta­misen hankkeiden toteu­tusta. Tämä vaatii uutta osaamista kaikilta raken­nus­hank­keisiin osallis­tu­vilta tahoilta…


 • Laskuri raken­teiden päästöjen arviointiin

  Etusivu » Ajankohtaista

  Laskuri raken­teiden päästöjen arviointiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on julkaissut uuden helppo­käyt­töisen raken­ne­las­kurin pienta­lojen raken­teiden hiili­ja­lan­jäljen ja hiili­kä­den­jäljen laskentaan. Tulokset kuvaavat ennalta määri­tet­tyjen ratkai­suiden hiili­ja­lan­jälkeä, joka kuvastaa kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä lisäävää vaiku­tusta, sekä hiili­kä­den­jälkeä, joka kuvaa myönteisiä raken­ta­mi­sesta syntyviä vaiku­tuksia. Tämä laskuri on suunni­teltu auttamaan aiheesta kiinnos­tu­neita vertai­lemaan ratkai­sujen ympäris­tö­suo­ri­tus­kykyä ja kehit­tämään kestävää ja vähähii­listä raken­ta­mista. Mukaan on pyritty ottamaan…


 • Työkaluja yritysten kestä­vyys­ra­por­toinnin tueksi

  Etusivu » Ajankohtaista

  Työkaluja yritysten kestä­vyys­ra­por­toinnin tueksi Euroopan Unionin Corporate Sustai­na­bility Reportive ‑direk­tiivi (CRSD) velvoittaa kaikkia suuria yrityksiä toteut­tamaan kestä­vyys­ra­por­tointia toimin­tansa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. Vuonna 2027 tämä rapor­toin­ti­vel­voite koskee myös pieniä ja keski­suuria yrityksiä. Tosin rapor­tointi voi olla jo arkipäivää tällä hetkellä, mikäli kyseessä on alihan­kintaa tekevä toimija. Vastuul­li­suus­ra­por­toin­nissa hyödyn­netään yleensä Green­house Gas (GHG) ‑proto­kollan mukaista hiili­ja­lan­jäljen laskentaa. GHG-proto­kolla on…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perustaa akustiik­ka­la­bo­ra­torion Joensuuhun

  Etusivu » Ajankohtaista

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perustaa akustiik­ka­la­bo­ra­torion Joensuuhun Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on syste­maat­ti­sesti kehit­tänyt äänitek­nisiin mittauksiin liittyvää osaamistaan ja palve­luitaan. Osoituksen tästä raken­nus­la­bo­ra­torion tarjoamat raken­nusa­kus­tiikan mittaus­pal­velut liitettiin osaksi FINAS-akkre­di­tointia vuonna 2021. Akkre­di­toi­tuihin testauksiin kuuluvat ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tä­vyyden kenttä­mit­taukset (16283–1 ja 16283–2) sekä näihin liittyvä jälki­kaiunta-ajan kenttä­mittaus. Seuraava luonteva vaihe tässä kehitys­työssä oman akustiik­ka­la­bo­ra­torion perus­ta­minen. Akustiik­ka­la­bo­ra­torion sydän on äänimit­tauss­tudio, joka mahdol­listaa materi­aalien…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti ilmasto viisaan raken­ta­misen opinto­matkan Tanskaan

  Etusivu » Ajankohtaista

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matkan Tanskaan Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matka Tanskaan 30.10.–2.11.2023. Opinto­matkan teemoina olivat kestävä kaupun­ki­suun­nittelu, vähähii­linen raken­ta­minen ja raken­ta­misen kierto­talous. Matkan aikana vierailtiin eri jo valmis­tu­neissa ja raken­teilla olvissa raken­nus­koh­teissa Kööpen­ha­minan ympäris­tössä sekä kuultiin asian­tun­ti­joita aihepiirin osalta. Matkalle osallistui yhteensä 12 henkilöä, mukaan lukien alueen yritysten ja julkis­hal­linnon sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun edustajia.…


 • Näkökulmia ilmas­to­vii­saaseen korjaus- ja uudis­ra­ken­ta­miseen ‑webinaari 16.11.2023

  Etusivu » Ajankohtaista

  Näkökulmia ilmas­to­vii­saaseen korjaus- ja uudis­ra­ken­ta­miseen Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen jaRaken­ta­misen vihreä siirtymä ‑projektien tulos­we­bi­naari - Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää kahden päättyvän tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektin yhteisen tulos­we­bi­naarin 16.11.2023, klo 9:00–15:00. Aamupäivän aiheena on vähähii­li­syyden ja energia­te­hok­kuuden huomioi­minen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa. Iltapäivän aiheena on raken­nusalan vihreään siirtymään liittyvä sääntely, raken­nusalan yritysten, raken­nus­tuot­teiden ja raken­nusten päästöt ja niiden arviointi sekä digita­li­saation mahdol­li­suudet…


 • Talotek­niikan päästö­vai­ku­tukset

  Etusivu » Ajankohtaista

  Talotek­niikan päästö­vai­ku­tukset Raken­nuksen elinkaa­ren­pääs­töjen osalta suurimmat yksit­täiset päästö­lähteet ovat raken­nuksen käyttö­vaiheen energian­ku­lutus sekä raken­nus­ma­te­ri­aalien tuotan­nosta syntyvät päästöt. Kokemusten mukaan talotek­niikan järjes­telmien päästöt raken­nusten materi­aa­li­si­don­nai­sista päästöistä on 12–16 % ja raken­nuksen koko elinkaaren päästöistä noin 5 %. Voidaankin todeta, että talotek­niikan järjes­telmien vaikutus raken­nuksen elinkaaren päästöihin on merkittävä ja se tulee huomioida osana raken­nuksen päästöjen optimointia. …


 • Drivers for Wood Construction 2023 — Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallis­tu­jille

  Etusivu » Ajankohtaista

  Drivers for Wood Construction 2023 — Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallis­tu­jille Järjes­tyk­sessään toinen Drivers for Wood Construction (DWC) ‑tapahtuma järjes­tettiin Joensuussa 15–16.5.2023. Tapah­tuman teemana oli tänä vuonna ”Puu vähähii­li­sessä raken­ta­mi­sessa” Tapahtuma muodostui seminaa­ri­päi­västä sekä vierai­luista Joensuun alueen viimei­simpiin puura­ken­ta­misen kohteisiin. DWC-tapahtuma kokosi yhteen puura­ken­ta­mi­salan toimijat, mukaan lukien tutkimus- ja kehitys, puutuo­te­teol­lisuus, suunnit­te­lijat, raken­nus­liikkeet, päättäjät…


 • Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaari

  Etusivu » Ajankohtaista

  Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja: Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaari 23.3.2023 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt Ohjelma Aika: 23.3.2023, 13:00–15:00Paikka: Teams-webinaari Prosessi ja vastuut • Toteu­ma­tiedon keruun perin­teinen vs. Ideaa­li­pro­sessi Miksi toteu­ma­tietoa?…


 • Raken­netun ympäristön digitaa­linen jalan­jälki ‑hybri­di­ta­pahtuma 15.3.2023

  Etusivu » Ajankohtaista

  Raken­netun ympäristön digitaa­linen jalan­jälki ‑hybri­di­ta­pahtuma 15.3.2023 Raken­nuk­sista ja niiden käyttä­jistä jää suuret määrät dataa eri järjes­telmiin. Kerättyä dataa hyödyn­netään esimer­kiksi raken­nuksen toiminnan ohjaa­miseen sekä käyttäjien turval­lisen, terveel­lisen ja viihtyisän toimin­taym­pä­ristön ylläpi­tä­miseen. Kerätty data voi myös olla luoki­tel­ta­vissa henki­lö­tie­doksi, jolloin tiedon käsittely vaatii omat toimen­pi­teensä. Seminaarin tarkoi­tuksen on tuoda esiin datan kerää­miseen, säily­tykseen ja käyttöön liittyviä…