• Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perustaa akustiik­ka­la­bo­ra­torion Joensuuhun

  Etusivu » Ajankohtaista

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perustaa akustiik­ka­la­bo­ra­torion Joensuuhun Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on syste­maat­ti­sesti kehit­tänyt äänitek­nisiin mittauksiin liittyvää osaamistaan ja palve­luitaan. Osoituksen tästä raken­nus­la­bo­ra­torion tarjoamat raken­nusa­kus­tiikan mittaus­pal­velut liitettiin osaksi FINAS-akkre­di­tointia vuonna 2021. Akkre­di­toi­tuihin testauksiin kuuluvat ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tä­vyyden kenttä­mit­taukset (16283–1 ja 16283–2) sekä näihin liittyvä jälki­kaiunta-ajan kenttä­mittaus. Seuraava luonteva vaihe tässä kehitys­työssä oman akustiik­ka­la­bo­ra­torion perus­ta­minen. Akustiik­ka­la­bo­ra­torion sydän on äänimit­tauss­tudio, joka mahdol­listaa materi­aalien…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti ilmasto viisaan raken­ta­misen opinto­matkan Tanskaan

  Etusivu » Ajankohtaista

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matkan Tanskaan Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matka Tanskaan 30.10.–2.11.2023. Opinto­matkan teemoina olivat kestävä kaupun­ki­suun­nittelu, vähähii­linen raken­ta­minen ja raken­ta­misen kierto­talous. Matkan aikana vierailtiin eri jo valmis­tu­neissa ja raken­teilla olvissa raken­nus­koh­teissa Kööpen­ha­minan ympäris­tössä sekä kuultiin asian­tun­ti­joita aihepiirin osalta. Matkalle osallistui yhteensä 12 henkilöä, mukaan lukien alueen yritysten ja julkis­hal­linnon sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun edustajia.…


 • Näkökulmia ilmas­to­vii­saaseen korjaus- ja uudis­ra­ken­ta­miseen ‑webinaari 16.11.2023

  Etusivu » Ajankohtaista

  Näkökulmia ilmas­to­vii­saaseen korjaus- ja uudis­ra­ken­ta­miseen Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen jaRaken­ta­misen vihreä siirtymä ‑projektien tulos­we­bi­naari - Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää kahden päättyvän tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektin yhteisen tulos­we­bi­naarin 16.11.2023, klo 9:00–15:00. Aamupäivän aiheena on vähähii­li­syyden ja energia­te­hok­kuuden huomioi­minen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa. Iltapäivän aiheena on raken­nusalan vihreään siirtymään liittyvä sääntely, raken­nusalan yritysten, raken­nus­tuot­teiden ja raken­nusten päästöt ja niiden arviointi sekä digita­li­saation mahdol­li­suudet…


 • Talotek­niikan päästö­vai­ku­tukset

  Etusivu » Ajankohtaista

  Talotek­niikan päästö­vai­ku­tukset Raken­nuksen elinkaa­ren­pääs­töjen osalta suurimmat yksit­täiset päästö­lähteet ovat raken­nuksen käyttö­vaiheen energian­ku­lutus sekä raken­nus­ma­te­ri­aalien tuotan­nosta syntyvät päästöt. Kokemusten mukaan talotek­niikan järjes­telmien päästöt raken­nusten materi­aa­li­si­don­nai­sista päästöistä on 12–16 % ja raken­nuksen koko elinkaaren päästöistä noin 5 %. Voidaankin todeta, että talotek­niikan järjes­telmien vaikutus raken­nuksen elinkaaren päästöihin on merkittävä ja se tulee huomioida osana raken­nuksen päästöjen optimointia. …


 • Drivers for Wood Construction 2023 — Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallis­tu­jille

  Etusivu » Ajankohtaista

  Drivers for Wood Construction 2023 — Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallis­tu­jille Järjes­tyk­sessään toinen Drivers for Wood Construction (DWC) ‑tapahtuma järjes­tettiin Joensuussa 15–16.5.2023. Tapah­tuman teemana oli tänä vuonna ”Puu vähähii­li­sessä raken­ta­mi­sessa” Tapahtuma muodostui seminaa­ri­päi­västä sekä vierai­luista Joensuun alueen viimei­simpiin puura­ken­ta­misen kohteisiin. DWC-tapahtuma kokosi yhteen puura­ken­ta­mi­salan toimijat, mukaan lukien tutkimus- ja kehitys, puutuo­te­teol­lisuus, suunnit­te­lijat, raken­nus­liikkeet, päättäjät…


 • Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaari

  Etusivu » Ajankohtaista

  Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja: Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaari 23.3.2023 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt Ohjelma Aika: 23.3.2023, 13:00–15:00Paikka: Teams-webinaari Prosessi ja vastuut • Toteu­ma­tiedon keruun perin­teinen vs. Ideaa­li­pro­sessi Miksi toteu­ma­tietoa?…


 • Raken­netun ympäristön digitaa­linen jalan­jälki ‑hybri­di­ta­pahtuma 15.3.2023

  Etusivu » Ajankohtaista

  Raken­netun ympäristön digitaa­linen jalan­jälki ‑hybri­di­ta­pahtuma 15.3.2023 Raken­nuk­sista ja niiden käyttä­jistä jää suuret määrät dataa eri järjes­telmiin. Kerättyä dataa hyödyn­netään esimer­kiksi raken­nuksen toiminnan ohjaa­miseen sekä käyttäjien turval­lisen, terveel­lisen ja viihtyisän toimin­taym­pä­ristön ylläpi­tä­miseen. Kerätty data voi myös olla luoki­tel­ta­vissa henki­lö­tie­doksi, jolloin tiedon käsittely vaatii omat toimen­pi­teensä. Seminaarin tarkoi­tuksen on tuoda esiin datan kerää­miseen, säily­tykseen ja käyttöön liittyviä…


 • Raken­ta­misen laadun­var­mistus ‑webinaari

  Etusivu » Ajankohtaista

  Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja: Raken­ta­misen laadun­var­mistus ‑webinaari 23.2.2023 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Raken­ta­misen laadun­var­mistus ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt Ohjelma Aika: 23.2.2023, 13:00–15:00Paikka: Teams-webinaari Suunni­telmien yhteen­so­vi­tuksen merkitys raken­ta­misen laatuun Toteut­tajien sitout­ta­minen suunni­telmien mukaiseen raken­ta­miseen Raken­ta­misen aikaiset katsel­mukset, tarkas­tukset yms.…


 • Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta ‑webinaari 19.1.2023

  Etusivu » Ajankohtaista

  Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja: Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta ‑webinaari 19.1.2023 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n ja Granlund Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt Ohjelma Aika: 19.1.2023, 13:00–15:00Paikka: Teams-webinaari Digitaa­liset välineet kommu­ni­koinnin tukena Työmaan aikatau­lusuun­nit­telun tieto­mal­leille asettamat vaati­mukset  Työmaan…


 • Tieto­mallit työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa ‑webinaari 24.11.2022

  Etusivu » Ajankohtaista

  Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja: Tieto­mallit työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa ‑webinaari 24.11.2022 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Tieto­mallit työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt Ohjelma Aika: 24.11.2022, 13:00–15:00Paikka: Teams-webinaari Tieto­mallien hyödyn­tä­misen edelly­tykset työmaalla Tieto­mallien käyttö­ta­paukset työmaa-alueen…