Etusivu » Lyhyt­kurssit

Lyhyt­kurssit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa raken­ta­misen alaan liittyvää täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. Lisäksi eri tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektit järjes­tävät aihepiiriin liittyviä avoimia opinto­matkoja, koulu­tuksia, työpajoja, webinaareja ja seminaareja.

Avoin AMK

Suurin osa avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina. Opiskelu on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä: opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opinnot sovel­tuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatil­lista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi

Lisätietoja muista Avoimen AMK:n opinto­tar­jon­nasta löydät tästä.

Muu koulu­tus­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektit järjes­tävät erityyp­pisiä koulu­tus­ti­lai­suuksia, jotka ovat pääsään­töi­sesti kaikkien saavu­tet­ta­vissa.

Tulevista tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektien järjes­tä­mistä koulu­tus­ti­lai­suuk­sista ilmoi­tetaan Ajankoh­taista ‑osiossa.

Esimerkkejä viime vuosina toteu­tu­neista koulu­tuk­sista:

 • Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarja, 2022–2023
 • Päästöjen hallinta raken­nusu­ra­koit­sijan näkökul­masta ‑webinaa­ri­sarja, 2022
 • Tieto­mal­linnus ‑webinaa­ri­sarja, 2020–2021
 • Ympäris­tö­kri­teerit ohjaus­työ­kaluna julki­sissa hankin­noissa ‑työpaja, 15.5.2019
 • Raken­nus­ma­te­ri­aalien ja ‑tuotteiden ympäris­tö­se­losteet ‑työpaja, 27.3.2019
 • Raken­nut­ta­minen ja riskien­hal­linta ‑työpaja, 1.11.2018
 • CLT-koulun raken­nut­ta­minen ‑työpaja, 11.10.2018
 • Puuker­ros­ta­lojen toteutus ‑työpaja, 30.10.2018
 • MagiCAD-koulutus, 8.–9.5.2018
 • Autodesk Revit tieto­mal­lin­ta­misen perus­kurssi, 23.–24.4.2018
 • LEAN raken­nusa­lalla ‑koulutus, 20.4.2018
 • Uudis­tuneet palomääräykset ‑työpaja, 14.3.2018
 • Puuker­ros­talon jäykistysratkaisut ‑työpaja, 5.6.2018
 • Puukerrostalotyömaan sääsuojaus ja kosteu­den­hal­linta ‑työpaja, 12.9.2017
 • Solibri Model Checker ‑koulutus, 6.11.2017
 • Massii­vi­puu­ra­ken­ta­misen kiinni­ke­rat­kaisut ‑työpaja, 20.4.2017
 • Puuker­ros­talon työmaa­tek­niikka -työpaja, 27.10.2016
 • Raken­ne­suun­nittelu puuker­ros­ta­loissa, 13.5.2016
 • Puuker­ros­talon raken­nut­ta­minen ‑työpaja, 10.11.2015
 • Puuker­ros­talon suunnittelu – raken­nus­tek­niikka, 26.10.2015
 • Puuker­ros­talon arkki­teh­tuu­ri­suun­nittelu ‑työpaja, 9.10.2015
 • Äänitek­ninen suunnittelu puuker­ros­ta­lossa ‑koulutus, 22.–23.3.2015
 • Puuker­ros­talon raken­nut­ta­minen ‑työpa­ja­sarja, 2015