Etusivu » Koulutus

Koulutus

Tutkintoon johtava koulutus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa Tekniikan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon johtavaa koulu­tusta insinööri (AMK) raken­nus­tek­niikan ja talotek­niikan aloille.

Lue lisää

Muu koulu­tus­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa raken­ta­misen alaan liittyvää täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille. Lisäksi eri tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektit järjes­tävät aihepiiriin liittyviä avoimia koulu­tuksia, työpajoja, webinaareja/seminaareja.

Lue lisää

Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen tieto­pankki

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvien tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektien tulos­ai­neisto on nyt koottu yhteen käyttö­liit­tymään. Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen tieto­pankki sisältää aineistoja liittyen raken­netun ympäristön vähähii­li­syyteen, energia­te­hok­kuuteen sekä kierto­ta­louteen.

Lue lisää