Etusivu » Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus- ja kehitys­toi­minta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toteuttaa raken­ta­miseen liittyvää tutkimus- ja kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI). TKI-toimin­nassa keski­tytään sovel­tavaan tutki­mukseen, tekno­lo­gioiden kehit­tä­miseen, tuote­ke­hi­tykseen sekä liike­toi­minnan kehit­tä­miseen erityi­sesti puura­ken­ta­misen, raken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tuksien sekä  digita­li­saation teemoissa.

Tutustu myös:

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teihin

Julkai­suihin ja opinnäy­te­töihin

Labora­to­rio­ym­pä­ris­töihin

Biopart­nerit-verkostoon