Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City


Projektin kesto: 1.9.2018 – 31.12.2020 (PÄÄTTYNYT)
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä: 

Rakennukset kuluttavat n. 40% energiasta ja tuottavat 30% hiilidioksidipäästöistä Euroopan tasolla. Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki syntyy rakennusmateriaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, työmaatoiminnoista, kunnossapidosta ja korjauksesta, materiaalien vaihdoista, energian ja veden käytöstä sekä rakennuksen purkamisesta ja materiaalien loppukäsittelystä. Rakennusmateriaalien osuus rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä on jo nykyisellään merkittävä, ja se kasvaa entisestään rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja energiajärjestelmien kehittyessä.

Rakennuskanta on suurimpia päästöjen aiheuttajia ja rakentaminen tehokkaimpia sektoreita vähentää niitä. Euroopassa rakennusmateriaalien päästöjen normiohjaukseen on jo siirrytty Ranskassa, Hollannissa ja Belgiassa. Lisäksi vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa päästöohjausta tehdään mm. Sveitsissä ja Itävallassa. Myös Suomi on kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n kautta sitoutunut merkittäviin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.

Ympäristöministeriön julkaisut Vihreä julkinen rakentaminen – hankintaopas ja siihen liittyvä Vihreä julkinen rakentaminen – Suositukset vähähiilisen rakentamisen kriteereiksi tulevat ohjaamaan julkisia rakennushankkeita ja -hankintoja tulevaiuudessa. Tavoitteena ministeriössä on, että 2025 mennessä kaikkien rakennushankkeiden on alitettava rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljelle asetetut raja-arvot. (Ympäristöministeriö 2017.)

Yleisesti ollaan samaa mieltä siitä, että puunkäyttö rakentamisessa tulee vahvasti takaisin kaupunkirakentamiseen resurssitehokkuuden, vähähiilisen rakentamisen ja energiatehokkuuden vuoksi. Tämän suuntainen kehitys on globaalia, josta esimerkkinä on puun hyödyntämisen lisääntyminen korkeassa kaupunkirakentamisessa. Joensuun uudessa kaupunkikonsernin strategiassa kaupunki sitoutuu edistämään puurakentamista. Lisäksi Joensuun seudun ilmastostrategiassa ja -ohjelmassa kaupunki on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä hiilinielujen kasvattamiseen. Isona tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on vähähiiliseen rakentamiseen liittyvä osaamistason nousu Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien organisaatioissa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan- ja ympäristötekniikan koulutusaloilla. Hankkeen toiminnan keskiössä on elinkaaren päästölaskelmien tekeminen erityyppisille pilottikohteille. Pilottikohteet ovat tässä tapauksessa suunnitteilla olevia tai toteutuneita rakennuskohteita. Tehtyjen päästölaskelmien avulla testataan alustavaa kriteeristöä rakentamisen elinkaaripäästöille. Näin Pohjois-Karjalan kunnat voivat valmistautua tuleviin muutoksiin toimintaympäristössä.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupunkien osaamistaso liittyen vähähiiliseen rakentamiseen nousee merkittävästi. Hankkeessa luodaan askelmerkit ja edellytykset vähähiilisen kaupunkikorttelin rakentamiselle Joensuuhun. Hanke tukee vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa ja edes auttaa Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteita. Puupohjaisten tuotteiden käyttö on yksi merkittävimmistä tavoista sitoa hiiltä sekä käyttää materiaalia, joka on sitonut merkittävästi hiiltä kasvukautenaan.

 

Hankkeen tulosaineisto

Rakentamisen ympäristöindikaattorit tontinluovutuksessa ja rakennushankkeiden kilpailutuksissa

Opas rakennushankkeiden päästöjen hallintaan


Joensuu Wood City -tyyppikerrostalo

Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
+35850 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi