Etusivu » Digita­li­saatio

Digita­li­saatio

Digita­li­saa­tiota voidaan hyödyntää raken­ta­mi­sessa ja kiinteis­töjen ylläpi­dossa esimer­kiksi suunnit­te­lussa, tuotanto- ja toimi­tus­ketjun hallin­nassa, laadun hallin­nassa, raken­nuksen toiminnan ja energian­ku­lu­tuksen mittaa­mi­sessa sekä kiinteis­töjen ylläpi­dossa. Varsinkin kiinteis­töjen ylläpidon osalta raken­nusten energian­ku­lu­tuksen optimointi ja sen kehit­tä­minen on alue, jolla on merkit­täviä yhteis­kun­nal­lisia ja talou­del­lisia vaiku­tuksia.

Tieto­mal­linnus (BIM) tarjoaa hyvän alustan kehittää raken­ta­misen digita­li­saa­tiota ja siihen liittyvä ratkaisuja. Tieto­mal­lin­nusta voidaan käyttää apuna muun muassa raken­nusten suunnit­te­lussa, työmaa­to­teu­tuk­sessa sekä ylläpi­dossa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toteuttaa sovel­tavaa tutki­musta ja tarjoaa koulu­tus­pal­ve­luita raken­ta­misen digita­li­saatio teemassa osana rakennus- ja talotek­niikan sekä tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tus­vas­tuu­alueiden toimintaa