Tuotan­to­poh­jai­sesta osaamis­pe­rus­taiseen puura­ken­ta­misen ekosys­teemiin

Projektin kesto: 1.4. — 31.10.2021
Rahoi­tus­oh­jelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Tiivis­telmä:

Ympäris­tö­mi­nis­teriö on asettanut tavoit­teeksi julkisen puura­ken­ta­misen voimakkaan kasvun. Syksyllä 2020 julkis­te­tussa ”Julkisen puura­ken­ta­misen kansal­liset tavoitteet” asiakir­jassa asetetaan selkeät tavoitteet puunkäy­tölle julki­sessa raken­ta­mi­sessa: tavoit­teena on, että vuonna 2025 puura­ken­nusten osuus kaikista yhteis­kunnan varoin toteu­te­tuista raken­nuk­sista on 45%. Tällä hetkellä julkisten raken­nusten osuus koko Suomen raken­nus­tuo­tan­nosta on 19%.

Ilmas­ton­muu­toksen hidas­ta­minen, johon myös Suomi on sitou­tunut Euroopan Unionin ja kansain­vä­listen sopimusten kautta, vaatii kaikilla toimia­loilla ratkaisuja, joilla päästään entistä pienempiin hiili­diok­si­di­pääs­töihin tai synny­tetään jopa hiili­va­rastoja. Raken­ta­mi­sessa tämä tarkoittaa biopoh­jaisten materi­aalien lisään­tyvää käyttöä ja puulla tulee olemaan tässä merkittävä rooli.  Valta­kun­nal­liset tavoitteet puun käytön lisää­mi­seksi luovat myös uusia mahdol­li­suuksia ympäri Suomea alku- ja jalos­tavan teolli­suuden osalta.

Pohjois-Karjala on viime vuosina saanut kansal­lista ja kansain­vä­listä huomiota puura­ken­ta­misen kohteiden ja puura­ken­ta­miseen liittyvän osaamisen kautta. Samassa yhtey­dessä on kuitenkin huomioitava, että puuta jalostava teollisuus on kokenut raken­ne­muu­tosta Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Esimerkkinä mainit­takoon, että koko maakunnan alueella toimii enää yksi talotehdas.

Pohjois-Karja­lassa sijaitsee useita poten­ti­aa­lisia alueita, joissa on ollut tai on edelleen puutuo­tealaan liittyvää toimintaa. Useim­missa tapauk­sessa puhutaan kuitenkin yksit­täi­sistä toimi­joista ja tuotteista kuten vanerista, liima­puu­tuot­teista, ikkunoista tai ovista. Huomioiden raaka-aineva­rannot, puutuo­tealan perinteet ja puura­ken­ta­misen suunnittelu ja toteu­tus­osaa­minen maakun­nalla olisi huomat­ta­vasti enemmän poten­ti­aalia vastata puura­ken­ta­misen loppu­tuot­teiden kasvavaan kysyntään kansal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti.

Hankkeen tavoit­teena on selvittää edelly­tykset Pohjois-Karjalan puutuo­tealan uudis­tu­mi­selle sekä siihen liittyvän ekosys­teemin synty­mi­selle puura­ken­ta­misen lisään­ty­neiden kasvu­nä­kymien kautta. Ekosys­tee­millä tarkoi­tetaan tässä yhtey­dessä eri toimi­joiden verkostoa, mukaan lukien yksityisen ja julkisen sektorin toimijat, jossa verkoston toimijat muodos­tavat yhdessä enemmän kuin erikseen.

Hankkeen toimen­pi­teiden avulla pyritään ymmär­tämään paremmin puutuo­te­teol­li­suuden ekosys­teemien synty­miseen liittyviä edelly­tyksiä. Samalla pyritään tunnis­tamaan ne todel­lista lisäarvoa tarjoavat tekijät ja julkisen sektorin toimen­piteet, jotka vauhdit­tai­sivat alan yritysten inves­tointeja ja uusien yritysten kiinnit­ty­mistä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle.

Hanke toteu­tetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Lieksan Kehitys Oy LieKe:n toimesta tiiviissä yhteis­työssä Keski-Karjalan kehitys­yhtiön, Business Joensuun ja Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus PIKES:n kanssa.

Tulos­ai­neisto

Puura­ken­ta­misen ja puutuo­tealan markkinat — Nykytila ja tulevai­suuden näkymä

Digita­li­soinnin mahdol­li­suudet puutuo­te­teol­li­suu­dessa ‑selvitys

Yhteys­henkilö:

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi