Tuotantopohjaisesta osaamisperustaiseen puurakentamisen ekosysteemiin

Projektin kesto: 1.4. – 31.10.2021
Rahoitusohjelma: Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Tiivistelmä:

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteeksi julkisen puurakentamisen voimakkaan kasvun. Syksyllä 2020 julkistetussa ”Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet” asiakirjassa asetetaan selkeät tavoitteet puunkäytölle julkisessa rakentamisessa: tavoitteena on, että vuonna 2025 puurakennusten osuus kaikista yhteiskunnan varoin toteutetuista rakennuksista on 45%. Tällä hetkellä julkisten rakennusten osuus koko Suomen rakennustuotannosta on 19%.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen, johon myös Suomi on sitoutunut Euroopan Unionin ja kansainvälisten sopimusten kautta, vaatii kaikilla toimialoilla ratkaisuja, joilla päästään entistä pienempiin hiilidioksidipäästöihin tai synnytetään jopa hiilivarastoja. Rakentamisessa tämä tarkoittaa biopohjaisten materiaalien lisääntyvää käyttöä ja puulla tulee olemaan tässä merkittävä rooli.  Valtakunnalliset tavoitteet puun käytön lisäämiseksi luovat myös uusia mahdollisuuksia ympäri Suomea alku- ja jalostavan teollisuuden osalta.

Pohjois-Karjala on viime vuosina saanut kansallista ja kansainvälistä huomiota puurakentamisen kohteiden ja puurakentamiseen liittyvän osaamisen kautta. Samassa yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että puuta jalostava teollisuus on kokenut rakennemuutosta Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Esimerkkinä mainittakoon, että koko maakunnan alueella toimii enää yksi talotehdas.

Pohjois-Karjalassa sijaitsee useita potentiaalisia alueita, joissa on ollut tai on edelleen puutuotealaan liittyvää toimintaa. Useimmissa tapauksessa puhutaan kuitenkin yksittäisistä toimijoista ja tuotteista kuten vanerista, liimapuutuotteista, ikkunoista tai ovista. Huomioiden raaka-ainevarannot, puutuotealan perinteet ja puurakentamisen suunnittelu ja toteutusosaaminen maakunnalla olisi huomattavasti enemmän potentiaalia vastata puurakentamisen lopputuotteiden kasvavaan kysyntään kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset Pohjois-Karjalan puutuotealan uudistumiselle sekä siihen liittyvän ekosysteemin syntymiselle puurakentamisen lisääntyneiden kasvunäkymien kautta. Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä yhteydessä eri toimijoiden verkostoa, mukaan lukien yksityisen ja julkisen sektorin toimijat, jossa verkoston toimijat muodostavat yhdessä enemmän kuin erikseen.

Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään ymmärtämään paremmin puutuoteteollisuuden ekosysteemien syntymiseen liittyviä edellytyksiä. Samalla pyritään tunnistamaan ne todellista lisäarvoa tarjoavat tekijät ja julkisen sektorin toimenpiteet, jotka vauhdittaisivat alan yritysten investointeja ja uusien yritysten kiinnittymistä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle.

Hanke toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Lieksan Kehitys Oy LieKe:n toimesta tiiviissä yhteistyössä Keski-Karjalan kehitysyhtiön, Business Joensuun ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES:n kanssa.

Tulosaineisto

Puurakentamisen ja puutuotealan markkinat – Nykytila ja tulevaisuuden näkymä

Digitalisoinnin mahdollisuudet puutuoteteollisuudessa -selvitys

Yhteyshenkilö:

Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen(at)karelia.fi