BioPartnerit — kehittämis- ja investointihanke


Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat: Karelia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus
Projektin kesto:
1.1.2019 – 30.6.2021 (kehittämishanke)
1.1.2019 – 30.6.2020 (investointihanke)
Rahoitusohjelma: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, EAKR-ohjelma

Hankkeen tiivistelmä:

Pohjois-Karjalassa perinteisesti vahvan puunjalostuksen alalla tutkimuslaitosten yritysyhteistyö on tällä hetkellä vaatimatonta ja tämä heikentää yritysten tuotekehitys- ja kaupallistamistoimia. Osasyitä tähän on löydettävissä tutkimus- ja demonstraatiolaitteiden puutteesta ja teknisestä vanhenemisesta, osin organisaatioiden käytänteistä ja eriävistä tavoitteista. Kansallisesti tutkimuslaitosten ja suurten yritystoimijoiden yritysyhteistyö on verkostoituneempaa ja kehittyneempää.

BioPartnerit -hankekokonaisuudessa kehitetään tutkimus- ja koulutusyksiköiden teknisiä valmiuksia ja ketteryyttä tuottaa resurssiälykkäiden biomateriaalien kehityspalveluita. Hanke parantaa viestintää alueellisten ja kansallisten TKI-yhteistyön mahdollisuuksista ja tuo toimijoita yhteen.

Hankekokonaisuuden investointi-osiossa päivitetään tutkimus- ja demolaitteita 1) selluloosan, puun ja puun jalostuksen teollisten sivuvirtojen jalostuksen osalta, 2) biomateriaalien ja puutuotteiden säärasitustestaukseen sekä 3) puurakenteiden ja rakentamisen akustisiin ja kosteusteknisiin mittauksiin.

Kehittämishanke-osiossa edistetään yritysyhteistyön syntymistä julkisin demonstraatioin, tehostamalla palveluiden markkinointia sekä aktivoimalla kansallista sidosryhmäyhteistyötä. Julkisesti demonstroitavat uudet TKI valmiudet puu- ja kuitutuotteiden testaukseen liittyen tekevät useiden kehitysvaiheessa olevien uusien tuotteiden ja prosessien kaupallistamisen mahdolliseksi. Yrityksille tarjotaan myös matalan kynnyksen mahdollisuutta päästä käyttämään laitteita omassa kehitystyössään. Tutkimuslaitokset kehittävät omia tilaustutkimuksen käytänteitään vastaamaan yrityskentältä tuleviin nopeaa reagointia vaativiin palvelupyyntöihin. Tavoitteena on alueen TKI-toimijoiden resurssien tarvelähtöinen jakaminen, käyttöasteen nosto ja nykyistä kiinteämmän yhteistyön rakentaminen käytänteitä ja viestintää kehittämällä.

Hankekokonaisuuden tuloksena useat alueen yritykset aloittavat tuotekehitysyhteistyön yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa ja tästä yhteistyöstä syntyy molemminpuolista kilpailuetua ja tiedonvaihtoa.

Yhteyshenkilö:
Mikko Matveinen
050 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi