Etusivu » Ajankohtaista » Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarja

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarja

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa
webinaa­ri­sarjan. Webinaa­ri­sarja sisältää kuusi yksit­täistä webinaaria ja ne toteu­tetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.

Webinaa­ri­sarjan tavoit­teena on tarjota käytän­nön­lä­heisiä esimerkkejä tieto­mallien hyödyn­tä­mi­sestä työmaa­tuo­tan­nossa. Webinaarien kohde­ryhmää ovat erityi­sesti raken­nus­toi­minta-alan yritykset, alan opiske­lijat, koulutus‑, tutkimus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioiden edustajat. Webinaa­ri­sarjan sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat.

Webinaa­reihin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Webinaarien tarkemmat teemat ja ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet löydät alapuo­lelta.

Webinaarien teemat, ajankohdat ja ilmoit­tau­tu­minen:

Työmaan aikainen tiedon­siir­to­pro­sessi ja tieto­mal­li­koor­di­naat­torin rooli
22.9.2022 13.00–15.00

Aineistot

Määrä­las­kenta ja sen kehit­tä­minen
To 20.10.2022 13.00–15.00

Aineistot

Työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnittelu
24.11.2022 13.00–15.00

Aineistot

Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta
19.1.2023 13.00–15.00

Aineistot

Raken­ta­misen laadun­var­mistus
23.2.2023 13.00–15.00

Aineistot

Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen
23.3.2023 13.00–15.00

Aineistot

Webinaa­ri­sarjan on osa Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projektin toimen­pi­teitä. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöön­ottoa, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.