Etusivu » Ajankohtaista » Rakentamisen laadunvarmistus -webinaari

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Raken­ta­misen laadun­var­mistus ‑webinaari 23.2.2023

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Raken­ta­misen laadun­var­mistus ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 23.2.2023, 13:00–15:00
Paikka: Teams-webinaari

Suunni­telmien yhteen­so­vi­tuksen merkitys raken­ta­misen laatuun

  • Tyypil­listen ongel­ma­ti­lan­teiden vaiku­tuksia laatuun

Toteut­tajien sitout­ta­minen suunni­telmien mukaiseen raken­ta­miseen

  • Asenta­minen suoraan tieto­mal­lista
  • Suunni­tel­ma­muu­tosten hallinnan mallit

Raken­ta­misen aikaiset katsel­mukset, tarkas­tukset yms.

Toteu­ma­tiedon kerää­minen

  • Prosessi ja vastuut
  • Työkalut

Valvonnan merkitys

Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu


Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjan tulevat tapah­tumat ja päivä­määrät

Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.