Etusivu » Ajankohtaista » Tietomallit työmaa-alueen ja sen logistiikan suunnittelussa -webinaari 24.11.2022

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Tieto­mallit työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa ‑webinaari 24.11.2022

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Tieto­mallit työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 24.11.2022, 13:00–15:00
Paikka: Teams-webinaari

Tieto­mallien hyödyn­tä­misen edelly­tykset työmaalla

  • Osaaminen 
  • Tekno­logiat 

Tieto­mallien käyttö­ta­paukset työmaa-alueen ja sen logis­tiikan suunnit­te­lussa

  • Pereh­dytys kohteeseen
  • Työmaan aluesuun­nittelu
  • Työmaa-alueen logis­tiikan suunnittelu
  • Työmaan turval­li­suus­suun­nittelu
  • 2D- ja 3D-suunnit­telun edut

Työmaan ja suunnit­te­li­joiden velvol­li­suudet käyttö­ta­pausten mahdol­lis­ta­misessa

Aineistot


Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjan tulevat tapah­tumat ja päivä­määrät

Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.