Etusivu » Ajankohtaista » Työmaan aikainen tiedonsiirtoprosessi ja tietomallikoordinaattorin rooli -webinaari 22.9.2022

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Työmaan aikainen tiedon­siir­to­pro­sessi ja tieto­mal­li­koor­di­naat­torin rooli ‑webinaari 22.9.2022

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Työmaan aikainen tiedon­siir­to­pro­sessi ja tieto­mal­li­koor­di­naat­torin rooli ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 22.9.2022 13.00–15.00
Paikka: Teams-webinaari

Johdanto webinaa­ri­sarjaan
• Toteut­tajat
• Sisältö
• Miksi tieto­malleja ja digita­li­saa­tiota tarvitaan?
• Tieto­malleja hyödyn­tävän prosessin edelly­tykset

Työmaan aikainen tiedon­siir­to­pro­sessi suunnit­te­lusta toteu­tukseen ja toteu­tuk­sesta suunnit­teluun
• Tiedon­siirron muodot ja työkalut

Tauko (10 min.)

• Kommu­ni­kointi

Tieto­mal­li­koor­di­nointi työmaa­vai­heessa
• Parhaita käytäntöjä onnis­tu­neeseen tieto­mal­li­koor­di­nointiin
• Käytännön esimerkkejä
• Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Aineistot

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjan tulevat tapah­tumat ja päivä­määrät

Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.