Etusivu » Ajankohtaista » Toteuman ja suunnitelman vertaaminen -webinaari

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaari 23.3.2023

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Toteuman ja suunni­telman vertaa­minen ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 23.3.2023, 13:00–15:00
Paikka: Teams-webinaari


Prosessi ja vastuut

• Toteu­ma­tiedon keruun perin­teinen vs. Ideaa­li­pro­sessi

Miksi toteu­ma­tietoa?

• Esimerkkejä malli­tiedon käyttö­ta­pauk­sista käytön ja ylläpidon aikana

Dokumen­toinnin menetelmät

• Tiedon­keruun menetelmät ja työkalut

• Käytössä olevat sovel­lukset

Toteu­ma­tiedot käyttöön

• Ajanta­sa­toi­minta

• Natii­vi­mallit osana luovu­tusai­neiston toimi­tusta

• Huolto­kirja-ajattelu

Yhteenveto

Webinaa­ri­sarjan koonti

Aineistot


Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.