Etusivu » Ajankohtaista » Tietomallien käyttö työmaatuotannossa webinaarisarja: Määrälaskenta ja sen kehittäminen -webinaari 20.10.2022

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Määrä­las­kenta ja sen kehit­tä­minen ‑webinaari 20.10.2022

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Määrä­las­kenta ja sen kehit­tä­minen ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoittau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 20.10.2022, 13:00–15:00
Paikka: Teams-webinaari

Tieto­mal­li­poh­jaisen määrä­las­kennan periaatteet

  • Miksi ja miten määrä­las­kentaa tehdään 
  • Miten määrä­tieto ja kustan­nukset linkit­tyvät toisiinsa 
  • Miksi malleista ei saada kaikkia lasket­tavia tietoja
  • Määrä­las­kennan eri muodot ja työkalut

Tieto­mal­li­poh­jaisen määrä­las­kennan edelly­tykset

  • Mitkä tiedot oltava malleissa kunnossa, jotta laskentaa on miele­kästä tehdä
  • Miten tarkastaa tieto­mallien sisältö määrä­las­kentaa varten

Tauko (10 min.)

Tieto­mal­li­poh­jainen määrä­las­kenta käytän­nössä

  • Mistä mallista lasketaan mitäkin 
  • Miten kompo­nentit pitäisi ryhmi­tellä laskentaa ajatellen 
  • Tieto­mal­li­poh­jaisen määrä­las­kennan parhaat käytännöt 
  • Miten tieto­mal­li­poh­jaista laskentaa täyden­netään muilla suunni­tel­ma­do­ku­men­teilla

Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Aineistot

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjan tulevat tapah­tumat ja päivä­määrät

Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.