Etusivu » Ajankohtaista » Näkökulmia ilmastoviisaaseen korjaus- ja uudisrakentamiseen -webinaari 16.11.2023

Näkökulmia ilmas­to­vii­saaseen korjaus- ja uudis­ra­ken­ta­miseen

Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen ja
Raken­ta­misen vihreä siirtymä ‑projektien tulos­we­bi­naari

-

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää kahden päättyvän tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektin yhteisen tulos­we­bi­naarin 16.11.2023, klo 9:00–15:00. Aamupäivän aiheena on vähähii­li­syyden ja energia­te­hok­kuuden huomioi­minen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa. Iltapäivän aiheena on raken­nusalan vihreään siirtymään liittyvä sääntely, raken­nusalan yritysten, raken­nus­tuot­teiden ja raken­nusten päästöt ja niiden arviointi sekä digita­li­saation mahdol­li­suudet työmaa­tuo­tan­nossa.

Tilai­suuden kutsut­tuina puhujina toimivat Ympäristö- ja energia­johtaja Pekka Vuorinen, Raken­nus­teol­lisuus RT:stä sekä Neuvon­tain­si­nööri Kimmo Malinen, Kiinteis­tö­liitto Itä-Suomesta. Lisäksi tilai­suu­dessa kuullaan Welado Oy:n asian­tun­ti­joita.

Tilaisuus on tarkoi­tettu erityi­sesti kiinteistö- raken­nusalan toimi­joille ja opiske­li­joille sekä koulutus‑, tutkimus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioiden edusta­jille.

-

Ajankohta: 16.11.2023, klo: 9:00–15:00 
Toteu­tustapa: TEAMS

Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen

Moderaattori: Sini Syrjä, Welado Oy

9:00 Webinaarin avaus

9:10
Korjaus­ra­ken­ta­misen näkymiä taloyh­tiöiden silmin
Kimmo Malinen, Kiinteis­tö­liitto Itä-Suomi

9:40
Korjaus­ra­ken­ta­misen muuttuva lainsää­däntö
Tommi Salonen, Welado Oy

9:55
Raken­teel­linen energia­te­hokkuus ja energia­murros korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa
Jarmo Mäkelä, Welado Oy

10:25 Tauko

10:45
Korjaus­ra­ken­ta­misen hiili­ja­lan­jälki
Tero Leppänen, Welado Oy

11:00
Korjaus­ra­ken­ta­misen monita­voi­teop­ti­mointi elinkaa­ri­suun­nit­telun avulla
Pinja Kasvio, Welado Oy

11:15
Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen ‑projektin tulosten esittely
Mikko Matveinen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

11:30 Keskustelu

Tauko: 11:45–12:30

-

Raken­ta­misen vihreä siirtymä

Moderaattori: Timo Pakarinen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 

12:30 Webinaa­riosion avaus

12:35
Vihreän siirtymän EU-tason ja kansal­linen sääntely – mitä on odotet­ta­vissa?
Pekka Vuorinen, Raken­nus­teol­lisuus RT

13:00
Raken­nus­tuot­teiden ympäris­tö­se­losteen tekopro­sessi
Alma Pohjonen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

13:15
Raken­nusalan yritysten toiminnan päästöt ja erityis­piirteet
Joona Kainu­lainen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

13:40 Tauko

14:00
Tyypil­listen raken­nus­tyyppien elinkaaren päästöt ja päästö­vä­hen­nys­po­ten­tiaali
Juuso Kokkonen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu14:15
Digita­li­saatio raken­nusalan vihreä siirtymän edistä­mi­sessä
Riku Hirvonen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

14:30
Raken­ta­misen vihreä siirtymä ‑projektin tulosten esittely
Mikko Matveinen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

14:45 Keskustelu

15:00 Webinaarin päätös

-

Webinaarin järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Vähähii­linen ja enrgia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen ja Raken­ta­misen vihreä siirtymä ‑projektit.