Etusivu » Ajankohtaista » Karelia-ammattikorkeakoulu järjesti ilmasto viisaan rakentamisen opintomatkan Tanskaan

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matkan Tanskaan

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu järjesti Ilmas­to­viisaan raken­ta­misen opinto­matka Tanskaan 30.10.–2.11.2023. Opinto­matkan teemoina olivat kestävä kaupun­ki­suun­nittelu, vähähii­linen raken­ta­minen ja raken­ta­misen kierto­talous. Matkan aikana vierailtiin eri jo valmis­tu­neissa ja raken­teilla olvissa raken­nus­koh­teissa Kööpen­ha­minan ympäris­tössä sekä kuultiin asian­tun­ti­joita aihepiirin osalta. Matkalle osallistui yhteensä 12 henkilöä, mukaan lukien alueen yritysten ja julkis­hal­linnon sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun edustajia.

Ensim­mäinen matka­päivä piti sisällään tutus­tu­misen Living Places Copen­hagen ‑näyttelyyn. Living Places Copen­hagen on kestävän asumisen konsepti, joka koostuu viidestä pavil­jon­gista ja kahdesta asuin­ra­ken­nuk­sesta. Raken­nusten hiili­ja­lan­jälki on merkit­tä­västi pienempi kuin tavan­omaisten asumisen ratkai­sujen.

Iltapäi­vällä vierai­limme State of Green organi­saation tiloissa Kööpen­ha­minan ydinkes­kus­tassa. State of Green on voittoa tavoit­te­le­maton julkisen ja yksityisen sektorin yhteen­liittymä Tanskan valtion ja maan kolmen johtavan liike-elämän yhdis­tyksen (Tanska­laisen teolli­suuden liitto, Green Power Denmark ja Tanskan maatalous- ja elintar­vi­ke­neu­vosto) välillä.

Loppu­päi­västä osallis­tu­jilla oli vielä mahdol­lisuus omatoi­miseen tutus­tu­miseen Kööpen­ha­minan vihreään raken­ta­miseen mobii­li­so­vel­luksen avustuk­sella (The Green Walk of Copen­hagen)

Toisena matka­päivänä tutus­tuimme raken­teilla olevaan Fælledbyen ‑puura­ken­ta­misen alueeseen. Asuina­lueen suunnit­telun lähtö­kohta on ollut mahdol­li­simman pieni hiili­ja­lan­jälki sekä raken­ta­mis­vai­heessa että käyttö­vai­heessa. Lisäksi kohteissa on hyödyn­netty DGNB-sertifiointia.

Iltapäivän ohjel­massa oli tutus­tu­minen Nordhavn satama-alueeseen. Nordhavn alue toimii energiao­ma­va­raisen ja vähähii­lisen raken­ta­misen mallia­lueena ja labora­to­riona uusille kestä­ville ja älykkäillä ratkai­suilla. Osana alueen tutus­tu­mista vierailtiin mm. Park ‘n’ Play -parkki­hal­lissa, The Silo -asuin­ker­ros­ta­lossa sekä Copen­hagen Inter­na­tional School koulu­ra­ken­nuk­sessa.

Kolmantena päivänä tutus­tuimme Lendager konsult­ti­toi­mistoon, joka on erikois­tunut kestävään ja kierto­ta­louden mukaiseen raken­netun ympäristön suunnit­teluun. Toiminnan yleise­sit­telyn jälkeen vierai­limme kolmessa kohteessa, joiden toteu­tuk­sessa Lendager oli ollut tiiviisti mukana.

Upcycle Studios kolmi­ker­rok­sinen rivita­lo­kohteen suunnit­te­lussa oli hyödyn­netty raken­nus­ma­te­ri­aa­leina raken­nus­jät­teitä. Kohteeseen oli käytetty mm. puualan yrityksen jäte- ja sivuvirtoja, kierrä­tettyjä ikkunoita, sekä kierrä­tettyä betonia.

The Resource Rows kerros­ta­lo­koh­teessa resurs­si­te­hokkuus ja materi­aalien käytön optimointi olivat olleet suunnit­telun lähtökohtia.Kerrostalon julkisivu oli toteu­tettu hyödyn­tä­mällä muun muassa vanhan olutpa­nimon, koulun ja teolli­suus­ra­ken­nusten tiili­sei­nistä irrotettuja moduuleja, jotka kiinni­tettiin uuden raken­nuksen teräs­runkoon. Lisäksi kohteessa on hyödyn­netty runsaasti kierrä­tettyä puuta.

Päivän päätteeksi vierai­limme vielä The Braunstein Taphouse puret­ta­vaksi ja siirret­tä­väksi suunni­tel­lussa panimo­ra­vin­to­lassa Køge:n kunnassa Kööpen­ha­minan kupeessa.

Opinto­matkan järjesti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen ‑projekti. Projektin päära­hoit­tajana toimii Etelä-Savon ELY-keskus, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjel­masta.