Etusivu » Ajankohtaista » Talotekniikan päästövaikutukset

Talotek­niikan päästö­vai­ku­tukset

Raken­nuksen elinkaa­ren­pääs­töjen osalta suurimmat yksit­täiset päästö­lähteet ovat raken­nuksen käyttö­vaiheen energian­ku­lutus sekä raken­nus­ma­te­ri­aalien tuotan­nosta syntyvät päästöt. Kokemusten mukaan talotek­niikan järjes­telmien päästöt raken­nusten materi­aa­li­si­don­nai­sista päästöistä on 12–16 % ja raken­nuksen koko elinkaaren päästöistä noin 5 %. Voidaankin todeta, että talotek­niikan järjes­telmien vaikutus raken­nuksen elinkaaren päästöihin on merkittävä ja se tulee huomioida osana raken­nuksen päästöjen optimointia. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on tutkinut talotek­niikan vaiku­tuksia osana Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen tutkimus- ja kehitys­pro­jektia. Alla voit tutustua tarkemmin julkai­suihin, joissa käsitellään talotek­niikan järjes­telmien päästö­vai­ku­tuksia osana raken­nusten elinkaaren päästöjä.

Talotek­niikan järjes­telmien päästö­vai­ku­tukset ja niiden vähen­tä­minen

Julkaisun tavoit­teena on antaa näkökulmia talotek­niikan järjes­tel­mä­si­don­naisiin päästöihin osana raken­nuksen elinkaaren päästöjä, talotek­niikan järjes­telmien uudel­leen­käytön mahdol­li­suuksiin sekä raken­nusten muunto­jous­ta­vuutta edistäviin ratkai­suihin.

https://www.theseus.fi/handle/10024/785079

Päivä­ko­ti­ra­ken­nuksen talotek­niikan elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tusten arviointi

Laskennan tavoit­teena oli arvioida talotek­niikan ratkai­sujen elinkaaren ympäris­tö­vai­ku­tuksia case-kohteessa. LCA-laskenta suori­tettiin kohteelle käyttäen One Click LCA ohjel­mistoa perustuen suunnit­te­lu­tie­toihin. Tulokset kuvaavat koko elinkaaren aikaisia vaiku­tuksia 50 vuoden raken­nuksen käyttöiällä, joka on Ympäris­tö­mi­nis­teriön vähähii­li­syyden arvioin­ti­me­ne­telmän mukainen tarkas­te­lu­jakso.

https://www.theseus.fi/handle/10024/790837

Lämmi­tys­jär­jes­telmien elinkaaren päästö­ar­viointi ja vertailu

Vertailun kohteena oli pääosin teräk­sisen radiaat­to­ri­läm­mi­tys­jär­jes­telmän vertailu lattia­läm­mi­tys­jär­jes­telmään, jonka materi­aa­leina on käytetty PEX- sekä kompo­siit­ti­putkea. Lisäksi vertai­lussa on mukana sähköinen lämmi­tys­jär­jes­telmä. Järjes­telmien välisten vuosit­taisten energian­ku­lu­tuksien tarkastelu on suori­tettu energia­si­mu­lointeja hyödyntäen.  

https://www.theseus.fi/handle/10024/793130

Vähähii­linen ja energia­te­hokas korjaus­ra­ken­ta­minen tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jektin päära­hoittaja toimii Etelä-Savon Elinkeino‑, Liikenne- ja Ympäris­tö­keskus EAKR-ohjel­masta.