Etusivu » Ajankohtaista » Aikataulusuunnittelu ja toteuman valvonta -webinaari 19.1.2023

Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa webinaa­ri­sarja:

Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta ‑webinaari 19.1.2023

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää Aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman valvonta ‑webinaarin osana Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Webinaarin sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Gravicon Oy:n ja Granlund Oy:n asian­tun­tijat. Webinaariin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt

Ohjelma

Aika: 19.1.2023, 13:00–15:00
Paikka: Teams-webinaari

Digitaa­liset välineet kommu­ni­koinnin tukena

  • Tieto­si­säl­tö­vaa­ti­mukset
  • Tiedon luotet­tavuus

Työmaan aikatau­lusuun­nit­telun tieto­mal­leille asettamat vaati­mukset 

  • Työjär­jes­tysten suunnittelu
  • 4D-aikataulun esittä­minen
  • Toteuman seuranta

Työmaan aikatau­lusuun­nittelu ja toteuman seuranta

Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu


Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjan tulevat tapah­tumat ja päivä­määrät

Webinaari on osa Tieto­mallien käyttö työmaa­tuo­tan­nossa ‑webinaa­ri­sarjaa. Tilai­suuden järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.