Etusivu » Ajankohtaista » Akustiikkalaboratorion avajaisia vietettiin pitkäjänteisen kehitystoiminnan tuloksena

Akustiik­ka­la­bo­ra­torion avajaisia vietettiin pitkä­jän­teisen kehitys­toi­minnan tuloksena

Joensuun Kaupun­gin­val­tuuston puheen­johtaja Jere Nuutinen leikkaa­massa avajais­nauhaa. Kuva: Riku Hirvonen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Akustiik­ka­la­bo­ra­torion avajaisia vietettiin 23.5.2024. Perus­tettu akustiik­ka­la­bo­ra­torio sijaitsee Joensuun Kaner­va­lassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuokraa­missa tiloissa. Samaan yhteyteen siirtyi myös osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun energia­tek­niikan testaus­toi­min­noista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pitkä­jän­tei­sesti kehit­tänyt äänitek­nisiin mittauksiin liittyvää osaamistaan ja palve­luitaan. Erikois­tu­minen alkoi raken­nus­tek­ni­sistä tutki­muk­sista ja 2021 toiminta kehittyi yrityk­sille tarjot­ta­viksi akkre­di­toi­duiksi kenttä­mit­tauk­siksi. Karelia onkin ainut julkinen akkre­di­toituja akustiikan kenttä­mit­tauksia Suomessa tarjoava taho. Tämä kehitys­kulku on nyt johtanut kokonaan uuden akustiik­ka­la­bo­ra­torion perus­ta­miseen Joensuuhun.

Äänimit­tauss­tudion mittaustila. Kuva: Sara Vänskä

Akustiik­ka­la­bo­ra­torion sydän on äänimit­tauss­tudio, joka mahdol­listaa materi­aalien ja raken­nusosien ilmaää­ne­ne­ris­tä­vyyden mittaa­misen standardin mukai­sessa labora­to­rio­ym­pä­ris­tössä. Suurimmat testat­tavat koera­kenteet voivat olla kooltaan 2,5 x 2,5 m. Testiym­pä­ristö mahdol­listaa raken­nusosien, materi­aalien sekä erilaisten talotek­nisten kompo­nenttien akustisen toimi­vuuden kehitys- ja testaustyön. 

Akustiik­ka­la­bo­ra­torio tulee tukemaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­mista sekä maakunnan yrityksiä liittyen tuote­ke­hitys- tai testaus­tar­peisiin. Materi­aalien ja raken­nusosien akustisten ominai­suuksien mittaus­tarve on yleistä monella alalla osana tuote­ke­hi­tystä ja joskus se on jopa edellytys tuotteiden markki­noille saami­seksi.

Lisätiedot:

Samuli Hottinen
labora­to­rioin­si­nööri
050 306 6980
samuli.hottinen(at)karelia.fi