Etusivu » Ajankohtaista » Maksuton korjausrakentamisen täydennyskoulutus käynnistyy

Maksuton korjaus­ra­ken­ta­misen täyden­nys­kou­lutus käynnistyy

Uudistuva raken­ta­misen lainsää­däntö, kuten vuoden 2025 alusta voimaan tulevat kansal­linen raken­ta­mislaki ja Uudis­tettu energia­te­hok­kuus­di­rek­tiivi (EPBD) asettavat uusia vaati­muksia korjaus­ra­ken­ta­mi­selle ja siihen liitty­välle osaamisen päivit­tä­mi­selle. (Lue lisää: Korjaus­ra­ken­ta­misen muuttuva lainsää­däntö — Karelia-ammat­ti­kor­keakoulu). Päästöjen hallinta sekä vähen­tä­minen tulee lähitu­le­vai­suu­dessa kiinteäksi osaksi myös korjaus­ra­ken­ta­misen hankkeiden toteu­tusta. Tämä vaatii uutta osaamista kaikilta raken­nus­hank­keisiin osallis­tu­vilta tahoilta aina kiinteis­tö­no­mis­ta­jista materiaali- ja tuoteo­sa­toi­mit­tajiin.

Suomen pitkän aikavälin korjaus­ra­ken­ta­misen strate­giassa 2020–2050 tavoit­teeksi on asetettu vähentää raken­nusten hiili­diok­si­di­päästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Korjaus­ra­ken­ta­misen volyymi Suomessa on noin puolet kaikesta raken­ta­mi­sesta, joten raken­ta­misen päästöjen vähen­tä­mi­sessä sillä on merkittävä rooli.

Maksuton koulutus

Syyskuussa käynnistyvä Karelian, Metro­polian ja Oulun ammat­ti­kor­kea­koulun tarjoama maksuton täyden­nys­kou­lutus on suunni­teltu palve­lemaan erityi­sesti raken­nut­tajien, suunnit­te­li­joiden, rakennus- ja purku-urakoit­si­joiden osaamis­tar­peita.

Koulu­tus­ko­ko­naisuus edistää korjaus­ra­ken­ta­miseen liittyvää osaamista, erityi­sesti uuden lainsää­dännön näkökul­masta. Koulu­tuk­sissa käsitellään ajankoh­taisia aiheita kuten kestävä korjaus­ra­ken­ta­minen, ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tukset, kierto­talous, ympäris­tö­vai­ku­tukset, energia­te­hokkuus ja tieto­mal­lin­ta­minen. Koulu­tus­ko­ko­naisuus koostuu pienem­mistä kokonai­suuk­sista ja opinnot voi suorittaa työn ohessa verkko-opintoina. Opiske­lijat määrit­te­levät itse opinto­jensa tavoitteet. Voit halutessasi vahvistaa osaamistasi vaikkapa Kestävän korjaus­ra­ken­ta­misen osaaja ‑osaamis­merkkiin saakka!

Suori­tettava Kestävän korjaus­ra­ken­ta­misen osaaja ‑koulu­tus­ko­ko­naisuus koostuu 15 opinto­pisteen opinto­tar­jot­ti­mesta, josta opiske­lijat valit­sevat halua­mansa 1 opinto­pisteen opinnot. Opinto­jaksot toteu­tetaan aikaan ja paikkaan sitomat­to­masti.

Koulu­tus­tar­jonta koostuu seuraa­vista opinnoista:

 • Johdanto kestävään korjaus­ra­ken­ta­miseen
 • Ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tukset raken­ta­miseen
 • Korjaus­ra­ken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tukset
 • Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet
 • Raken­nus­tuot­teiden ympäris­tö­se­losteet
 • Päästöjen pienen­tä­misen keinot korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa
 • Korjaus­ra­ken­ta­misen asiakirjat ja piirus­tus­mer­kinnät
 • Korjaus­ra­ken­ta­miseen johtavat syyt
 • Energia­te­hok­kuuden paran­ta­minen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa
 • Tieto­mal­lin­ta­minen korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa
 • Puret­tavien raken­nusosien ja materi­aalien tunnis­ta­minen
 • Raken­ta­misen kierto­talous
 • Korjaus­ra­ken­ta­misen kunto­tut­kimus
 • Korjaus­hankkeet
 • Korjaus­hank­keiden hanke­suun­nit­telut
 • Korjaus­ra­ken­ta­misen raken­ne­rat­kaisut ja raken­nus­ma­te­ri­aalit

Koulu­tus­ko­ko­naisuus käynnistyy syyskuussa 2024 yhtei­sellä aloitus­ti­lai­suu­della.

Ilmoit­taudu mukaan täyden­nys­kou­lu­tukseen ja aloitus­ti­lai­suuteen, joka järjes­tetään 11.9.2024 Joensuussa, Helsin­gissä, Oulussa tai etänä! Linkki ilmoit­tau­tu­miseen

Aloitus­ti­lai­suu­dessa keski­tytään raken­nuslain muutoksiin ja kuullaan mielen­kiin­toisia asian­tuntija- ja yritys­pu­heen­vuoroja. Tilai­suu­dessa saat ajankoh­taisen tilan­ne­kuvan säädös­ke­hi­tyk­sestä, säädösten voimaan­tu­losta sekä niiden vaiku­tuk­sista korjaus­ra­ken­ta­misen näkökul­masta. Kuulet myös raken­nus­tuo­te­val­mis­tajien ja raken­nut­tajien kokemuksia sekä näkökulmaa raken­ta­misen päästöjen ohjauk­sesta. Osana aloitus­ti­lai­suutta on myös virtu­aa­linen 360-työmaa­vie­railu ilmas­to­viisaan raken­ta­misen kohteeseen.

Tilai­suu­dessa kuulet lisää opinnoista ja voit ilmoit­tautua halua­miisi opintoihin. Ilmoit­tau­tu­minen täyden­nys­kou­lu­tukseen on avautunut ja opinnot käynnis­tyvät syyskuussa 2024.

Täyden­nys­kou­lu­tuksen yhtey­dessä järjes­tetään alueel­lisia tilai­suuksia, työmaa- ja kohde­vie­rai­luita ja opiske­li­joille on tarjolla verkos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuksia sekä tuki- ja ohjaus­pal­ve­luita.

Täyden­nys­kou­lutus on Jatkuvan oppimisen ja työlli­syyden palve­lu­kes­kuksen rahoittama. Palve­lu­keskus edistää työikäisten osaamisen kehit­tä­mistä ja osaavan työvoiman saata­vuutta. Palve­lu­kes­kuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö sekä työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö.

Lisätiedot:

Tanja Rimpilä, Senior project manager
tanja.rimpila(at)karelia.fi
050 337 9287