Etusivu » Ajankohtaista » Laskuri rakenteiden päästöjen arviointiin

Laskuri raken­teiden päästöjen arviointiin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on julkaissut uuden helppo­käyt­töisen raken­ne­las­kurin pienta­lojen raken­teiden hiili­ja­lan­jäljen ja hiili­kä­den­jäljen laskentaan. Tulokset kuvaavat ennalta määri­tet­tyjen ratkai­suiden hiili­ja­lan­jälkeä, joka kuvastaa kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä lisäävää vaiku­tusta, sekä hiili­kä­den­jälkeä, joka kuvaa myönteisiä raken­ta­mi­sesta syntyviä vaiku­tuksia. Tämä laskuri on suunni­teltu auttamaan aiheesta kiinnos­tu­neita vertai­lemaan ratkai­sujen ympäris­tö­suo­ri­tus­kykyä ja kehit­tämään kestävää ja vähähii­listä raken­ta­mista.

Mukaan on pyritty ottamaan useimmin pienta­loissa, eli esimer­kiksi omakoti- ja rivita­lo­ra­ken­nuk­sissa käytetyt ratkaisut. Rakenteet pitävät sisällään ala‑, väli ja yläpohjia, sekä ulko- ja väliseiniä. Käyttäjä voi itse muokata lukuisia parametrejä, kuten lasket­tavaa pinta-alaa, paksuuksia ja pinta­ma­te­ri­aaleja.

Laskurin kehityk­sessä on huomioitu ajan tasalla olevat ohjeis­tukset, kuten Ympäris­tö­mi­nis­teriön Raken­nuksen vähähii­li­syyden arvioin­ti­me­ne­telmä ja raken­nuksen ilmas­to­sel­vi­tystä koskeva asetus. Lasku­rissa käytetyt päästö- ja tiheys­tiedot perus­tuvat Raken­ta­misen päästö­tie­to­kantaan.

Tutustu laskuriin:

https://rakennelaskuri.karelia.fi

Laskuri on toteu­tettu osana Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projektia. Päättyneen RAVI-projektin tavoit­teena oli edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöön­ottoa, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimi Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.

-