Etusivu » Ajankohtaista » Työkaluja yritysten kestävyysraportoinnin tueksi

Työkaluja yritysten kestä­vyys­ra­por­toinnin tueksi

Euroopan Unionin Corporate Sustai­na­bility Reportive ‑direk­tiivi (CRSD) velvoittaa kaikkia suuria yrityksiä toteut­tamaan kestä­vyys­ra­por­tointia toimin­tansa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. Vuonna 2027 tämä rapor­toin­ti­vel­voite koskee myös pieniä ja keski­suuria yrityksiä. Tosin rapor­tointi voi olla jo arkipäivää tällä hetkellä, mikäli kyseessä on alihan­kintaa tekevä toimija.

Vastuul­li­suus­ra­por­toin­nissa hyödyn­netään yleensä Green­house Gas (GHG) ‑proto­kollan mukaista hiili­ja­lan­jäljen laskentaa. GHG-proto­kolla on ohjeistus ja toimin­ta­malli yrityk­sille ja organi­saa­tioille kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen mittaa­miseen, rapor­tointiin ja hallintaan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä ‑tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­tissa pereh­dyttiin raken­nusalan yritysten toiminnan päästöjen arviointiin ja kehitettiin työkaluja vastamaan toimialan yritysten tarpeita. Kyseiset tulos­ma­te­ri­aalit löydät alta:

Julkaisu

Opas raken­nus­liik­keille GHG-proto­kollan mukaiseen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen laskentaan

GHG-lasken­ta­työkalu

GHG-päästo­laskuri

GHG-päästo­ker­toimet

Päästö­ker­toimien lasken­ta­me­todit ja lähteet

-