Etusivu » Ajankohtaista » Karelia-ammattikorkeakoulu perustaa akustiikkalaboratorion Joensuuhun

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perustaa akustiik­ka­la­bo­ra­torion Joensuuhun

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on syste­maat­ti­sesti kehit­tänyt äänitek­nisiin mittauksiin liittyvää osaamistaan ja palve­luitaan. Osoituksen tästä raken­nus­la­bo­ra­torion tarjoamat raken­nusa­kus­tiikan mittaus­pal­velut liitettiin osaksi FINAS-akkre­di­tointia vuonna 2021. Akkre­di­toi­tuihin testauksiin kuuluvat ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tä­vyyden kenttä­mit­taukset (16283–1 ja 16283–2) sekä näihin liittyvä jälki­kaiunta-ajan kenttä­mittaus.

Seuraava luonteva vaihe tässä kehitys­työssä oman akustiik­ka­la­bo­ra­torion perus­ta­minen. Akustiik­ka­la­bo­ra­torion sydän on äänimit­tauss­tudio, joka mahdol­listaa materi­aalien ja raken­nusosien ilmaää­ne­ne­ris­tä­vyyden mittaa­misen standartin mukai­sessa labora­torio ympäris­tössä. Suurimmat koekap­paleet voivat olla jopa 3 metriä leveitä ja 2,5 metriä korkeita.

Akustiik­ka­la­bo­ra­torio tulee sijait­semaan fyysi­sesti Joensuun Kaner­va­lassa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuokraa­missa tiloissa. Tarvit­tavat tilamuu­tostyöt ovat parhaillaan käynnissä ja tavoit­teena on saada labora­torio käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

- Nyt voimme palvella entistä monipuo­li­semmin myös valmis­tavaa teolli­suutta heidän tuote­ke­hi­tys­tar­peissa, iloitsee labora­torion laatu­vas­taava Ville Mertanen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nus­la­bo­ra­torio tarjoaa Akredi­toituja raken­nusa­kus­tiikan mittauksia sekä teolli­suuden- ja ympäris­tö­melun mittauksia.

Lisätiedot ja tiedus­telut:

Samuli Hottinen
Labora­to­rioin­si­nööri
p. 0503066980
[email protected]

Lue myös:

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nusa­kus­tiikan mittauk­sille FINAS-akkre­di­tointi