Etusivu » Ajankohtaista » Karelia-ammattikorkeakoulun akustiikkamittauksille FINAS-akkreditointi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nusa­kus­tiikan mittauk­sille FINAS-akkre­di­tointi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nus­la­bo­ra­torion tarjoamat raken­nusa­kus­tiikan mittaus­pal­velut on liitetty osaksi FINAS-akkre­di­tointia. Akkre­di­toi­tuihin testauksiin kuuluvat ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tä­vyyden kenttä­mit­taukset (16283–1 ja 16283–2) sekä näihin liittyvä jälki­kaiunta-ajan kenttä­mittaus. Akkre­di­toidut akustiik­ka­mit­taukset kattavat esimer­kiksi huone­ti­lojen väliset ilma- ja askelää­ne­ne­ris­tä­vyyden mittaukset sekä julki­sivun ilmaää­ne­ne­ris­tä­vyyden mittaa­misen. Näitä mittauksia voidaan tehdä esimer­kiksi raken­nuksen käyttöönoton yhtey­dessä ja niillä voidaan todentaa annet­tujen määräysten täytty­minen. Äänene­ris­tä­vyyden mittauksia voidaan tehdä myös sanee­rat­tavien raken­nusten suunnit­telun tueksi.

Akredi­toinnin hakemisen on mahdol­lis­tanut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun raken­nus­la­bo­ra­to­rio­toi­min­tojen osalta tehty pitkä­jän­teinen kehitystyö. Akkre­di­toidu mittaus- ja testaus­toi­minta mahdol­listaa, että Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu voi toimittaa juridi­sesti ja kansain­vä­li­sesti päteviä mittaus­pöy­tä­kirjoja, mitkä ovat usein muun muassa raken­ta­mista valvovan viran­omaisen vaati­muksena raken­nus­pro­jek­teissa.

Lisätiedot:

Ville Mertanen
[email protected]
0469231885

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on FINAS-akkre­di­toin­ti­pal­velun akkre­di­toima testaus­la­bo­ra­torio T308, akkre­di­toin­ti­vaa­timus SFS-EN ISO/IEC 17025.