Etusivu » Ajankohtaista » Drivers for Wood Construction 2023 – Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallistujille

Drivers for Wood Construction 2023 — Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallis­tu­jille

Kuva: Kirsi Sonninen

Järjes­tyk­sessään toinen Drivers for Wood Construction (DWC) ‑tapahtuma järjes­tettiin Joensuussa 15–16.5.2023. Tapah­tuman teemana oli tänä vuonna ”Puu vähähii­li­sessä raken­ta­mi­sessa” Tapahtuma muodostui seminaa­ri­päi­västä sekä vierai­luista Joensuun alueen viimei­simpiin puura­ken­ta­misen kohteisiin.

Kuva: Kirsi Sonninen

DWC-tapahtuma kokosi yhteen puura­ken­ta­mi­salan toimijat, mukaan lukien tutkimus- ja kehitys, puutuo­te­teol­lisuus, suunnit­te­lijat, raken­nus­liikkeet, päättäjät sekä käytännön toimijat. Tapahtuma pyrki käytän­nön­lä­hei­sesti tuomaan esille uusinta tietoa ja käytän­teitä kestävään puura­ken­ta­miseen liittyen.

Seminaa­ri­päivä rakentui viidestä eri osiosta, joiden teemoja olivat muun muassa:

  • Current Development in Sustai­nable Wood Construction
  • Sustai­na­bility in Archi­tec­tural Design & Planning
  • Wood Material Research & Innova­tions
  • BIM in Design Process
Kuva: Kirsi Sonninen

Seminaa­ri­päivän yhtey­dessä järjes­tettiin myös minimessut sekä päivän kruunasi seminaari-illal­linen Joensuun kaupun­gin­ta­lolla.

Kuva: Kirsi Sonninen

Tapah­tuman kantavana teemana oli myös tuoda esille Joensuun alueen osaamista ja toimi­joita sekä raken­nus­hank­keita. Tämän vuoksi tapah­tuman toinen päivä olikin omistettu vierai­luille todel­lisiin raken­nus­koh­teisiin, joita olivat Martta­kahvio, Kauppa­halli Joensuu, Joensuu Light­house, Luovin kampus­työmaa, Meteorite- ja Usva-talot sekä UFO-vierasmaja.

Kauppa­halli Joensuu, Kuva: Mikko Matveinen
Luovin kampus­työmaa, Kuva: Mikko Matveinen
Usva-talo, Kuva: Mikko Matveinen
UFO-vierasmaja, Kuva: Mikko Matveinen

Tapah­tuman järjes­tivät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu yhteis­työssä Itä-Suomen Yliopiston, Luonnon­va­ra­kes­kuksen ja Euroopan Metsäins­ti­tuutin kanssa. Partne­reina ja sponso­reina toimivat Ympäris­tö­mi­nis­teriön Puura­ken­ta­misen ohjelma, Puuinfo Oy, Rothoblaas SRL ja Joensuun kaupunki.