Etusivu » Ajankohtaista » Rakennetun ympäristön digitaalinen jalanjälki -hybriditapahtuma 15.3.2023

Raken­netun ympäristön digitaa­linen jalan­jälki ‑hybri­di­ta­pahtuma 15.3.2023

Raken­nuk­sista ja niiden käyttä­jistä jää suuret määrät dataa eri järjes­telmiin. Kerättyä dataa hyödyn­netään esimer­kiksi raken­nuksen toiminnan ohjaa­miseen sekä käyttäjien turval­lisen, terveel­lisen ja viihtyisän toimin­taym­pä­ristön ylläpi­tä­miseen. Kerätty data voi myös olla luoki­tel­ta­vissa henki­lö­tie­doksi, jolloin tiedon käsittely vaatii omat toimen­pi­teensä.

Seminaarin tarkoi­tuksen on tuoda esiin datan kerää­miseen, säily­tykseen ja käyttöön liittyviä näkökumia sekä tieto­suojan että tieto­turvan kannalta. Esityk­sissä tuodaan esiin digitaa­lisen jalan­jäljen konsepti, kiinteis­töistä kerätyn datan tieto­suoja ja kyber­tur­val­lisuus. Lisäksi tarkas­tellaan tiedon kerää­miseen, tiedon­siirtoon sekä tietojen käsit­telyyn liittyviä perus­tietoja.

Ilmoit­taudu tilai­suuteen tästä

OHJELMA


Aika: 15.3.2023,klo 12:00–15:00
Paikka: Webinaari / Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karja­lankatu 3, Joensuu, Pieni auditorio

11:30–12:00
Kahvit (etukäteen ilmoit­tau­tu­neille!)

12:00–12:10
Tilai­suuden avaus 
Digital Twin –hanke – Ossi Laakkonen

12:10–12:40                                  
Oma data digitaa­li­sessa ympäris­tössä
Media­kas­va­tus­seura — Christa Prusskij

12:40–13:25
Kiinteis­tö­datan tieto­suoja
Kiinteis­tö­liitto – Minna Anttila

13:25–14:25
Raken­netun ympäristön kyber­tur­val­lisuus
MPK/Attido — Jari Raati­kainen

14:25–14:45
Raken­netun ympäristön Big Data
Digital Twin –hanke – Jari Kuusisto & Niku Räsänen

15:00
Tapahtuma päättyy