Etusivu » Ajankohtaista » Päästöjen hallinta rakennusurakoitsijan näkökulmasta -webinaarit

Päästöjen hallinta raken­nusu­ra­koit­sijan näkökul­masta ‑webinaarit

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjestää kolmen webinaarin sarjan aiheesta Päästöjen hallinta raken­nusu­ra­koit­sijan näkökul­masta. Webinaarien tavoit­teena on tarjota käytännön työkaluja päästöjen pienen­tä­mi­seksi raken­nusu­ra­koit­sijan ja työmaa­tuo­tannon näkökul­masta.

Webinaa­ri­sarjan sisäl­löl­li­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Sweco Oy:n asian­tun­tijat.

Kuvassa vasem­malta: Satu Kangas, Mia Andelin ja Oskari Loikkanen, Sweco Oy

Webinaarit järjes­tetään marras­kuussa kolmena peräk­käisenä tiistaina:

  • 8.11. klo 14.00–15.00
  • 15.11. klo 14.00–15.00
  • 22.11. klo 14.00–15.00

Webinaarien kohde­ryhmää ovat erityi­sesti urakoit­sijat ja muut raken­nusalan yritykset, alan opiske­lijat, koulutus‑, tutkimus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioiden edustajat. Webinaa­reihin osallis­tu­minen on maksu­tonta mutta vaatii ilmoit­tau­tu­misen. Webinaa­rien­ku­vaukset löydät alapuo­lelta.

Ilmoit­tau­tu­minen on päättynyt


Päästöjen hallinta raken­nusu­ra­koit­sijan näkökul­masta webinaarit:
8.11.2022, klo 14:00–15:00

OSA 1 — Raken­ta­misen Päästö­vai­ku­tukset ja niiden arviointi

Ensim­mäi­sessä webinaa­rissa käydään läpi raken­ta­misen päästöjen arvioi­miseen liittyviä perus­teita sekä keinoja vaikuttaa niihin. Käsitel­täviä teemoja ovat ympäris­tö­jär­jes­telmät ja johta­minen, yrityksen toiminnan päästöt (GHG-proto­kolla), raken­nuksen elinkaaren päästöt (LCA) sekä yleisimmät ympäris­tö­ser­ti­fi­kaatit.

Koulut­tajina toimivat: Mia Andelin ja Satu Kangas

15.11.2022, klo 14:00–15:00

OSA 2 — Materi­aalit ja kierto­talous

Toisessa webinaa­rissa tarkas­tellaan, miten materi­aa­li­va­linnat vaikut­tavat raken­nuksen hiili­ja­lan­jälkeen ja, miten kierto­ta­louden periaat­teita voidaan toteuttaa raken­nus­hank­keissa. Webinaa­rissa tarkas­tellaan myös työmaan logis­tiikan ja kulje­tusten vaiku­tusta raken­ta­misen hiili­ja­lan­jälkeen.

Koulut­tajina toimivat: Satu Kangas

22.11.2022, klo 14:00–15:00

OSA 3 — Energia­te­hokkuus ja uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­minen työmaa­tuo­tan­nossa

Kolman­nessa webinaa­rissa keski­tytään raken­nus­työmaan energia­te­hok­kuuteen ja energian käyttöön osana raken­nus­työ­maiden päästöjen hallintaa. Webinaa­rissa tarkas­tellaan konkreet­tisia keinoja, joilla työmaa-aikaiseen energian käyttöön ja energia­te­hok­kuuteen voidaan vaikuttaa.

Koulut­tajina toimivat: Oskari Loikkanen ja Satu Kangas

Päästöjen hallinta raken­nusu­ra­koit­sijan näkökul­masta -webinaarit järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Raken­ta­misen vihreä siirtymä RAVI ‑projekti. RAVI-projektin tavoit­teena on edistää raken­ta­misen vähähii­listen ratkai­sujen ja prosessien käyttöönottoa​, vahvistaa vähähii­liseen raken­ta­miseen liittyvää materiaali- ja tuoteo­saa­mista sekä nopeuttaa digita­li­saation hyödyn­tä­mistä raken­ta­misen proses­seissa. RAVI-projektin päära­hoit­tajana toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto REACT-EU EAKR-ohjel­masta.